random access device

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] دستگاه قابل دسترس اتفاقی - هر دستگاهی در حافظه که می توان به طور اتفاقی یک رکود اطلاعاتی را از آن پیدا کرد به طوری که زمان دستیابی به هر یک از رکوردها به طور متوسط یکسان باشد. دستگاههای RAM داخلی و انباره ی دیسک، نمونه هایی از دستگاهها قابل دسترس اتفاقی هستند. بر خلاف sequential access device .

معنی یا پیشنهاد شما