raja yoga

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[یوگا] یکی از شاخه های یوگا که در آن آگاهی و توانایی های روانی از طریق مدیتیشن بیدار می شوند - شرطی کردن ذهن

معنی یا پیشنهاد شما