raised by

پیشنهاد کاربران

ناشی از، برآمده از، برخاسته از، منتج از، حاصل از، ماحصل، فرآمدِ، مولودِ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما