rainstick

پیشنهاد کاربران

noun - countable :
rain stick
چوبِ باران
آلت موسیقی قدیمی است که از شاخه های خشک و توخالی نوعی کاکتوس ساخته می شود و با سنگریزه یا لوبیای خشک درون آن پُر شده و سر و ته لوله ای شکل این شاخه کاکتوس مُهر و موم می شود. هم چنین در درون این شاخه توخالی، یک سری زائده های کوچک میخی شکل کار می گذارند. اکنون با سر و ته کردن این ساز، سنگریزه ها شروع به پایین ریختن می کنند و در حین عبور به آن زائده های میخی شکل برخورد کرده و صدایی مانند بارش باران را تولید می کنند. این ساز در آمریکای لاتین به خصوص مکزیک استفاده می شود. البته این ساز در استرالیا و بخش هایی از آفریقا نیز کاربرد دارد و امروزه به جای استفاده از شاخه های کاکتوس خشک از لوله های شیشه ای توخالی نیز به جای آن استفاده می کنند.
rainstickrainstickrainstickrainstick
منابع• https://www.lexico.com/en/definition/rainstick• https://www.lexico.com/definition/rain_stick• https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/rainstick• https://en.wikipedia.org/wiki/Rainstick
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما