ragged left alignment

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] هم ترازی راست .

معنی یا پیشنهاد شما