radix sort

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مرتب سازی مبنایی - الگوریتمی که داده ها را به وسیله ی رده بندی فوری هر یک مرتب می کند، بدون آنکه مقایسه ای انجام دهد. مثلاً اگر بخواهید می توانید کارتها رابر اساس نام روی آنها مرتب کنید، یعنیAها در یک ظرف، Bها در ظرف دیگر و ... پس از آن می توانید محتویات هر ظرف را با استفاده از حروف دوم هر کارت مرتب کنید . مرتب سازی مبنایی به طور مؤثری می توان با اعداد دودویی به کار رود، زیرا فقط دو ظرف ممکن برای قرار دادن اقلام وجود دارد. برای شناخت روشهای دیگر مرتب سازی، نگاه کنید به sort و ارجاعات آن.

معنی یا پیشنهاد شما