radiosounde radio meteorograph

تخصصی

[برق و الکترونیک] رادیو سوند، هوانگار رادیویی ترکیب دستگاه ثبت پدیده های جوی با یک فرستنده رادیویی . وقتی که این دستگاه با بالن بالا فرستاده می شود . می تواند سیگنالهای رادیویی قابل ثبتی را به ایستگاه زمینی بفرستد که به صورت اطلاعات فشار، دما و رطوبت در فاصله های زمانی منظم در حین بالا رفتن آن بر گرداندن شود . پس از انفجار بالن، دستگاه با چتر فرود می آید .

معنی یا پیشنهاد شما