radio shack

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] بخشی از شرکت Tandy که سازنده ی کامپیوتر است . این بخش به صورت یکی از گسترده ترین زنجیره های فروشگاه های کامپیوتری عمل می کند. مدل اول TR-80 در سال 1977، از نخستین کامپیوترهای خانگی بود. کامپیوترهای بعدی Radio Shack که دارای تنوع نیز بودند، در نام TR-80 اشتراک داشتند.

به انگلیسی

• large chain of stores in the united states that sells electronic appliances

معنی یا پیشنهاد شما