radio multiplexing

تخصصی

[برق و الکترونیک] تسهیم کردن رادیویی 1. تقسیم کانال رادیویی به تعداد کانال صدا یا رمز با استفاده از تقسیم بسامدی یا تقسیم زمانی . 2. اتصال دو یا چند فرستنده یا گیرنده به یک آنتن از طریق شبکه های تزویج مناسب .

معنی یا پیشنهاد شما