radio deceptio

تخصصی

[برق و الکترونیک] فریب رادیویی استفاده از رادیو برای فریب دادن دشمن مثلاً با ارسال پیامهای غلط یا استفاده از علایم مخابراتی دشمن .

معنی یا پیشنهاد شما