radio command

تخصصی

[برق و الکترونیک] فرمان رادیویی فرمان صادر شده رادیویی برای آغاز یا پایان دادن فعالیتی در مکان یا وسیله نقلیه دور، مانند فرمانهایی که برای اصلاح مسیر به موشک داده می شود، فرمانهایی که برای آتش کردن راکتها به هواپیما داده می شود یا فرمانهایی برای تغییر مسیر یا روشن کردن ابزارهایی برای نظارت بر یک پدیده صادر می شوند، بازکننده های در پارکینگ خانه نیز فرمانهای رادیویی رمز شده صادر می کنند .

معنی یا پیشنهاد شما