radio broadcast statoin

تخصصی

[برق و الکترونیک] ایتسگاه پخش رادیویی ایستگاهی که برنامه های رادیویی را در باند پخش، برای دریافت همگانی ارسال می کند .

معنی یا پیشنهاد شما