radiaxial

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شعاع محوری، پرتو محوری - شعاع محوری، به عنوان مثال "کلسیت شعاع محوری" در سنگ های رسوبی، که زمانی که پر کننده های حفرات مرکب از بلورهای مجزای نیمه موازی به صورت عمود بر دیواره حفره رشد می کنند، ایجاد می شود (Fischer,1964)

معنی یا پیشنهاد شما