radiated

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شعاعی - به تجمعی از بلورهای سوزنی که از یک نقطه مرکزی گسترش یافته اند، گفته می شود.
[سینما] تابیدن

پیشنهاد کاربران

متساطع شدن . پخش شدن انرژی از وجود یک نفر یا یک چیز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما