radiante

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] در فسیل شناسی، نقطه ای در انتهای اسکلتی یک اسفنج آنتاسپیدلید که از trabs تابش می شود.(Rigby& Bayer, 1971)

معنی یا پیشنهاد شما