radiant intensity

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] شدت تابش انرژی گسیل شده بر واحد زمان، بر واحد زاویه ثابت در حدود جهت مورد نظر که بر حسب وات بر استرادیان بیان میشود .
[زمین شناسی] شدت تابشی - شار تابشی برای هر یک زاویه صلب.

معنی یا پیشنهاد شما