radial triangulation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] مثلث بندی شعاعی
[زمین شناسی] مثلث بندی شعاعی - روش مثلث بندی که در آن خطوط مسیر از مراکز عکس های قائم یا مایل روی هم افتاده تا نقاط کنترل تصویرشده روی عکس ها اندازه گیری می شود و برای بسط کنترل افقی توسط تقاطع و برش متوالی به کار می رود.

معنی یا پیشنهاد شما