radial plate

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] صفحه شعاعی - در فسیل شناسی، صفحه شعاعی یک خارپوست که در لاله وشان بین صفحات قاعده ای و بازویی قرار می گیرد و یک بازو را ایجاد می کند؛ در بلاستوییدها، سیستوییدهای رومبیفران، و پارابلاستوییدها این صفحه بین صفحات قاعده ای و سه گوش قرار می گیرد و بخشی یا تمامی یک آمبولاسروم را ایجاد می کند؛ در ستاره وشان، این صفحه، یک صفحه غالب دور از دهانی را در قاعده هر بازو تشکیل می دهد.

معنی یا پیشنهاد شما