radar illumination

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] روشن کردن راداری روشن کردن هدف با رادار خارجی برای موشک، به منظورایجاد سیگنالهای پژواک مناسب مورد استفاده تجهیزات هدایت دریافت کننده آنها در موشک .

معنی یا پیشنهاد شما