raceway

/ˈreɪˌswe//ˈreɪˌswe/

معنی: نهر، جوی اب، محل عبور سیم برق در ساختمان
معانی دیگر: جوی تنداب، لوله ی تاخت آب، (لوله ای که سیم برق را از آن رد می کنند) لوله ی کابل، لوله ی عایق، لوله ی سیم پوش، میدان مسابقه ی ارابه رانی و غیره
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a narrow artificial channel for water; millrace.

(2) تعریف: a racetrack, as for drag racing or harness racing.

جمله های نمونه

1. A rolling guide device (160) has a raceway rail (16 as a railway member and has a mobile body (16 movably installed on the raceway rail (16 with balls (16 in between.
[ترجمه ترگمان]یک وسیله راهنمای متحرک (۱۶۰)یک ریل raceway (۱۶ به عنوان یک عضو راه آهن دارد و یک بدنه متحرک دارد (۱۶ movably نصب شده روی ریل raceway (۱۶)با توپ (۱۶)
[ترجمه گوگل]یک دستگاه هدایت نورد (160) دارای یک ریل راه آهن (16 به عنوان یک عضو راه آهن و دارای یک بدن تلفن همراه (16 قابل حرکت بر روی راه آهن مسابقه (16 با توپ (16 در فاصله بین)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The blast furnace raceway formation under the intensive coal injection by measurement of micro wave reflection gunned through a tuyere is discussed.
[ترجمه ترگمان]این انفجار در اثر تزریق فشرده زغال سنگ به وسیله اندازه گیری انعکاس موج کوچک که از طریق یک tuyere به ضرب گلوله کشته شد، مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه گوگل]شکل گیری مساحت کوره انفجار تحت تزریق ذغال سنگ توسط اندازه گیری انعکاس موج میکرو از طریق یک تورنومنت مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As contrasted with the raceway control assumption, the new method can be applicable to any speed and is relative reasonable because it is based on mechanical analysis.
[ترجمه ترگمان]همان طور که با فرض کنترل raceway مقایسه می شود، روش جدید می تواند برای هر سرعت قابل استفاده باشد و نسبی باشد زیرا بر پایه تحلیل مکانیکی است
[ترجمه گوگل]همانطور که با فرض کنترل raceway مقایسه می شود، روش جدید می تواند برای هر سرعت قابل اجرا باشد و نسبتا منطقی باشد، زیرا بر اساس تجزیه و تحلیل مکانیکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Profile of tuyere raceway is greatly affecting the airflow at the bottom of BF, activity falling.
[ترجمه ترگمان]مشخصات of raceway به شدت بر جریان هوا در پایین BF، تاثیر می گذارد
[ترجمه گوگل]پروفایل Tuyere raceway تا حد زیادی تحت تاثیر جریان هوا در پایین BF، کاهش فعالیت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Raceway - based feed - in and feed - out device, reduce labor intensity.
[ترجمه ترگمان]- تغذیه - تغذیه و دستگاه تغذیه - تغذیه، شدت کار را کاهش می دهد
[ترجمه گوگل]Raceway - مبتنی بر تغذیه و تغذیه، کاهش شدت کار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Figure Raceway damage - caused when shaft currents damage the ball bearings - shows as a corrugated ball race.
[ترجمه ترگمان]شکل Raceway - ایجاد آسیب - که وقتی جریان های شفت به the توپ آسیب می رسانند، به عنوان یک مسابقه رقص چین دار نمایش داده می شوند
[ترجمه گوگل]صدمه زاویه ای Raceway - که ناشی از آن است که جریان شفت به توپ آسیب برساند - به عنوان یک مسابقه توپ قرقره نشان داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Inner raceway grinding is more difficult in bearing ring production.
[ترجمه ترگمان]grinding درونی Inner در تولید حلقه دشوارتر است
[ترجمه گوگل]سنگ زنی raceway داخلی در تولید بلبرینگ تحمل سخت تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Based on the dynamics and raceway control theory of the rolling bearing, the dynamic model of angular contact ball bearing was set up with consideration of the pretension.
[ترجمه ترگمان]با توجه به پویایی و تئوری کنترل raceway، مدل پویای توپ برخورد زاویه ای با در نظر گرفتن این ادعا ایجاد شد
[ترجمه گوگل]بر اساس نظریه کنترل پویایی و مسیریابی نورد غلتک، مدل دینامیکی زاویه تماس با یاطاقان � های توپ با توجه به پیش شرط تنظیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Temperature distribution of blast furnace raceway was measured and studied with an infra - red thermal image system.
[ترجمه ترگمان]توزیع دما در کوره انفجار کوره raceway اندازه گیری شد و با یک سیستم تصویر گرمایی infra - قرمز مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]توزیع دما در مسیر انفجار کوره اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت با یک سیستم تصویر حرارتی مادون قرمز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. While the grinding allowance of inner diameter, inner raceway outer diameter and outer raceway was reduced, the quality and the economic effect were increased.
[ترجمه ترگمان]در حالی که the grinding قطر داخلی، قطر بیرونی raceway داخلی و raceway بیرونی کاهش یافت، کیفیت و تاثیر اقتصادی افزایش یافت
[ترجمه گوگل]در حالیکه ضریب وزنی قطر داخلی، قطر بیرونی درونی مسطح و مسطح بیرونی کاهش یافت، کیفیت و تاثیر اقتصادی افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Hammond responded to a call to remove a female bobcat from Tucson Raceway Park.
[ترجمه ترگمان]هموند به دعوت او برای حذف یک bobcat زن از توسان Raceway پاسخ داد
[ترجمه گوگل]هاموند خواستار برداشتن یک زن باکستر از Tucson Raceway Park شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. When grinding the bearing ring, the outside diameter of it was taken as locating datum to process the outer raceway with the assistance of electromagnetic centerless clamper.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که حلقه یاتاقان را له کرد، قطر خارجی آن به عنوان داده پیدا شد تا the بیرونی را با کمک امواج الکترومغناطیسی بیرونی پردازش کند
[ترجمه گوگل]هنگام چرخاندن حلقه ی بلبرینگ، قطر خارجی آن به عنوان نقطه ی موقعیت یابی برای پردازش مسیر بیرونی با کمک گیره بدون مرکز الکترومغناطیسی گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. LARGE INSIDE DIAMETER : The large end of the cup raceway.
[ترجمه ترگمان]در داخل DIAMETER: انتهای بزرگ فنجان raceway
[ترجمه گوگل]بزرگ درامد بزرگ در انتهای مسطح جام حذفی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Spherical roller thrust bearings are deigned in such way that their rollers are spherical shape, and the raceway surface of housing washer is also spherical, so these borings woo self-oligned.
[ترجمه ترگمان]Spherical thrust roller به گونه ای طراحی شده اند که rollers شکل کروی داشته باشند، و سطح raceway واشر مسکن نیز کروی است، بنابراین این borings دارای self هستند
[ترجمه گوگل]یاطاقان رانش کروی به طوری که غلطک های آنها کروی هستند، و سطح مسطح کننده مسکن نیز کروی است، بنابراین این حفره ها خود را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The roller of these bearings are of spherical shape, and the spherical raceway washer is selfaligned.
[ترجمه ترگمان]The این یاتاقان به شکل کروی بوده و واشر raceway کروی selfaligned است
[ترجمه گوگل]غلطک این یاتاقان ها از شکل کروی هستند و واشر کروی کراس یونی خود را تنظیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نهر (اسم)
stream, arroyo, creek, raceway, dyke, dike, slough, graben

جوی اب (اسم)
raceway

محل عبور سیم برق در ساختمان (اسم)
raceway

تخصصی

[برق و الکترونیک] مجرای رابط کانالی که سیمها، کابلها یا شینه ها را نگهداری و حفاظت می کند .
[ریاضیات] لوله ی کابل، کانال، کابل

به انگلیسی

• racetrack, course on which races are held; canal or passage for water

معنی یا پیشنهاد شما