race condition

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] حالت نا معینی که به هنگام عملکرد همزمان و دستورالعملهای دو کامپیوتر بوجود می آید و امکان شناخت این مسئله که کدام یک از انها ابتدا تمام خواهند شد وجود ندارد .
[برق و الکترونیک] شرایط رقابت 1. موقعیتی که به هنگام رسیدن ورودیها به گیت قطعه ی نیمرسانا، به طور موازی و از طریق مسیر های مداری مختلف ایجاد می شود . تاخیر های مسیر مختلف می تواند مسبب عدم تعیین زمان درست رسیدن سیگنالها به گیت و زمان گذرای غیر معینی در خروج گیت شود . 2. شرایط مبهمی که به هنگام تغییر وضعیت یک فلیپ فلاپ به حالت بعدی خود ف پیش از ایجاد زمان کافی برای تثبیت حالت فلیپ فالپ دیگر، درشمارنده های کنترلی به وجود می آید .

معنی یا پیشنهاد شما