rabdolith or rhabdolith or rhabdolith

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] میل سنگ - رجوع شود به rhabdolith (میل سنگ).

معنی یا پیشنهاد شما