برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

ruthlessly


System.String[]

واژه ruthlessly در جمله های نمونه

1. he ruthlessly liquidates all his opponents
او با شقاوت همه‌ی مخالفان خود را نابود می‌کند.

2. thousands of civilians were ruthlessly gassed
هزاران نفر غیرنظامی را بی‌رحمانه با گاز کشتند.

3. They'd ruthlessly choked off all opposition to their plans.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بی‌رحمانه مخالفت کرده بودند
[ترجمه گوگل]آنها بی رحمانه مخالفت خود را با برنامه هایشان قطع کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The regime ruthlessly suppresses all dissent.
[ترجمه ترگمان]این رژیم بی‌رحمانه همه مخالفان را سرکوب می‌کند
[ترجمه گوگل]رژیم بی رحمانه تمام مخالفان را سرکوب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He ruthlessly lammed out at his servant.
[ترجمه ترگمان]او بی‌رحمانه به نوکر خود اشاره کرد
[ترجمه گوگل]او بی رحمانه به خدمتکارش زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Party has ruthlessly crushed any sign of organised opposition.
...

مترادف ruthlessly

بی رحمانه (قید)
ruthlessly

معنی کلمه ruthlessly به انگلیسی

ruthlessly
• pitilessly, cruelly, mercilessly, brutally

ruthlessly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ruthlessly
کلمه : ruthlessly
املای فارسی : روتهلسلی
اشتباه تایپی : قعفامثسسمغ
عکس ruthlessly : در گوگل

آیا معنی ruthlessly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )