برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

royal line

واژه royal line در جمله های نمونه

1. And her once proud position in the royal line, between her husband and father-in-law, is now an empty space.
[ترجمه ترگمان]و زمانی که او در خط سلطنتی، بین شوهر و پدر شوهر خود احساس غرور می‌کرد، اکنون فضای خالی وجود دارد
[ترجمه گوگل]و موقع افتخار او در خط سلطنتی، بین شوهر و پدرش، اکنون یک فضای خالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Here in London, the royal line of a far-off Balkan country can hardly loom so important.
[ترجمه ترگمان]اینجا در لندن، خط سلطنتی یک کشور دور از دور بالکان به سختی می‌تواند اینقدر مهم شود
[ترجمه گوگل]در اینجا در لندن، خط سلطنتی یک کشور دور دور بالکان به سختی می تواند مهم باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The last of Pelops' sons has perished! The royal line of Argos has been severed, and all their efforts have been for naught.
[ترجمه ترگمان]آخرین of نابود شده‌اند! خط سلطنتی آرگوس قطع شده‌است و همه تلاش‌های آن‌ها بی‌ثمر بوده‌است
[ترجمه گوگل]آخرین پسران پسر پالوپ از بین رفت! خط سلطنتی آرگوس قطع شده است، و تمام تلاش های آنها برای کمبود بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With the ro ...

معنی کلمه royal line به انگلیسی

royal line
• royal family, descendants of the king

royal line را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا آزاد
سلسله سلطنتی؛ دودمان سلطنتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی royal line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )