برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

rout

/raʊt/ /raʊt/

معنی: وفور، جمع، گروه، طغیان، بی نظمی و اغتشاش، تار و مار کردن، با پوزه کاویدن، بطور اشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن
معانی دیگر: گله، دسته، سروصدا، هیاهو، جنجال، (به ویژه قشون) عقب نشینی نامنظم، تارومار شدگی، انهدام، کالش، شکست خردکننده، منهدم کردن، شکست خردکننده دادن، جمعیت پرسروصدا و بی انضباط (رجوع شود به: mob)، (قدیمی) ملتزمین رکاب، همراهان، (قدیمی) گروه، (به ویژه خوک) با پوزه کندن (و دنبال خوراک گشتن) (root هم می گویند)، ریشه کاوی کردن، جستجو کردن، به زور در آوردن، درکشیدن، بیرون کردن

بررسی کلمه rout

اسم ( noun )
(1) تعریف: a disorderly and confused retreat of defeated troops.

(2) تعریف: a crushing defeat.
مترادف: conquest, subjugation, vanquishment

(3) تعریف: a disorderly or riotous crowd of people; mob; rabble.
مترادف: mob, rabble
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: routs, routing, routed
(1) تعریف: to cause to flee in disorderly retreat.
مشابه: chase, dispel, drive, repel, repulse, scatter, stampede, subjugate

(2) تعریف: to overwhelm or utterly defeat.
مترادف: conquer, subdue, subjugate, vanquish
مشابه: annihilate, beat, crush, defeat, drub, lick, thrash, trounce
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: routs, routing, routed
(1) تعریف: to root about with the snout, as swine.
مترادف: root
مشابه: forage, grub, rummage, sniff, snuff

(2) تعریف: to poke or search around; rummage.
مترادف: forage, root, rummage
مشابه: ferret, poke, rake, rifle, search, sift
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to root out with the snout, as swine.
مترادف: root
مشابه: forage, grub, rummage, sniff, snuff ...

واژه rout در جمله های نمونه

1. rout out
1- آشکار کردن،پدیدار کردن 2- رنده کردن،حک کردن،کنده کاری کردن 3- (کسی را از جایی) بیرون آوردن،وادار به خروج کردن

2. rout up
1- (از راه کاوش و زیر و روسازی) یافتن،جستن 2- (از دراز کشیدن یا خواب و غیره) برخیزاندن،بلند کردن،ایستاندن

3. the rout of the democrats in the recent elections
شکست افتضاح آمیز دمکرات‌ها در انتخابات اخیر

4. a restless rout of sheep
یک گله گوسفند بی‌قرار

5. the complete rout of the enemy
تارومار سازی کامل دشمن

6. he diagramed his rout on the white tablecloth
او نمودار مسیر خود را روی رومیزی سفید ترسیم کرد.

7. to put to rout
تار و مار کردن

8. the battle ended in a rout
جنگ به انهدام انجامید.

9. the workers made lots of rout about it
کارگران درباره‌ی آن خیلی جنجال کردند.

10. enemy tanks put our infantry to rout
تانک‌های دشمن پیاده نظام مارا تارومار کرد.

11. They put the rebel army to rout.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها ارتش شورشی را به هزیمت نهادند
[ترجمه گوگل]آنها ارتش شورشی را به راه انداختند
[ترجمه شما] ...

مترادف rout

وفور (اسم)
abundance , affluence , profusion , wealth , bounty , exuberance , luxuriance , plenitude , lavishness , plurality , pluralism , opulence , plentitude , rout , superabundance
جمع (اسم)
total , addition , tale , aggregate , mass , tot , sum , plural , summation , collectivity , rout
گروه (اسم)
many , school , section , outfit , mass , heap , cohort , kind , flock , society , assembly , clique , ring , troop , team , pack , army , host , corps , group , company , platoon , folk , crowd , class , gang , clinch , cluster , bunch , ensign , fry , shoal , bevy , concourse , swarm , throng , congregation , covey , herd , multitude , horde , legion , rout , skulk , squad
طغیان (اسم)
outbreak , riot , sedition , rebellion , outburst , insurgency , insurgence , insurrection , revolt , overflow , uprising , high water , rage of the sea , rout
بی نظمی و اغتشاش (اسم)
rout
تار و مار کردن (فعل)
rout
با پوزه کاویدن (فعل)
rout
بطور اشفته گریزاندن (فعل)
rout
کاملا شکست دادن (فعل)
rout

معنی عبارات مرتبط با rout به فارسی

1- آشکار کردن، پدیدار کردن 2- رنده کردن، حک کردن، کنده کاری کردن 3- (کسی را از جایی) بیرون آوردن، وادار به خروج کردن
1- (از راه کاوش و زیر و روسازی) یافتن، جستن 2- (از دراز کشیدن یا خواب و غیره) برخیزاندن، بلند کردن، ایستاندن
گروه کیف کنندگان

معنی rout در دیکشنری تخصصی

rout
[کوه نوردی] مسیر ، راه
[کوه نوردی] برگة مسیر

معنی کلمه rout به انگلیسی

rout
• populace, rabble, mob; commotion, public disturbance; overwhelming defeat
• defeat overwhelmingly, conquer; force out, drive away
• if an army or a sports team routs its opponents, it defeats them very easily. verb here but can also be used an a count or an uncount noun. e.g. the retreat turned into a rout. the terrified army fled in rout.

rout را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sina
مسیر مشخص از مکان به مکانی دیگر که معمولا در نقشه ها نشان داده میشود
مرتضی
تارومار کردن ( فعل )
آشوب ( اسم )
Route راه ، خط سیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی rout

کلمه : rout
املای فارسی : روت
اشتباه تایپی : قخعف
عکس rout : در گوگل

آیا معنی rout مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )