برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1474 100 1

risky

/ˈrɪski/ /ˈrɪski/

معنی: پر مخاطره، ریسک دار
معانی دیگر: مخاطره آمیز، دارای احتمال خطر، سیج آمیز، سیج دار

بررسی کلمه risky

صفت ( adjective )
حالات: riskier, riskiest
مشتقات: riskily (adv.), riskiness (n.)
• : تعریف: full of or involving risk; potentially dangerous; hazardous.
مترادف: dangerous, hazardous, perilous, precarious, treacherous
متضاد: safe
مشابه: adventurous, chancy, dicey, menacing, minatory, ticklish, touch-and-go, venturesome

واژه risky در جمله های نمونه

1. a risky trip
مسافرت پرمخاطره

2. Buying a second-hand car can be a risky business.
[ترجمه ترگمان]خرید اتومبیل دست‌دوم می‌تواند یک کسب‌وکار خطرناک باشد
[ترجمه گوگل]خرید یک ماشین دست دوم می تواند یک کسب و کار خطرناک باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Doctors say it's too risky to try and operate.
[ترجمه ترگمان]پزشکان می‌گویند که امتحان کردن و اجرا کردن بسیار خطرناک است
[ترجمه گوگل]پزشکان می گویند این بسیار خطرناک است که سعی کنید و کار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It all sounds decidedly risky to me.
[ترجمه ترگمان]به نظر من که همه چیز برای من خطرناک است
[ترجمه گوگل]همه اینها برای من کاملا خطرناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Starting a new business can be a risky undertaking.
[ترجمه ترگمان]شروع یک کسب‌وکار جدید می‌تواند یک کار ریسک ریسک باشد
[ترجمه گوگل]شروع یک کسب و کار جدید می تواند یک اقدام خطرآفرین باشد
[ترجم ...

مترادف risky

پر مخاطره (صفت)
precarious , venturesome , risky , venturous
ریسک دار (صفت)
risky

معنی کلمه risky به انگلیسی

risky
• dangerous, hazardous, perilous
• if an activity or action is risky, it is dangerous or likely to fail.

risky را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرسان|:
ریسک دار
ftmh😎
خطرناک
روشنک درخشانی
If a word is not said in my language, it will never be done for you here
If you are a risk taker, you will see for yourself that my daughter's opinion is very important before speaking and accepting this connection
اگر یک کلمه نه اززبان من گفته بشه این جا به جایی و دست به دست هیچ وقت برای شما انجام نمیشود
اگرشما اهل ریسک کردن باشید خودتون بچشم و گوش شاهد این جمله خواهید بود که قبل از صحبت و قبول این وصلت نظر دخترم خیلی مهم است
اگر ماجرا را به بورس شباهت کردی باید بگم سرمایه گذاری نکنید شکست میخورید اینجا قانون عشق حکمرانی می‌کند که دیگر منطق و اعتماد و عشق هم به شما پاسخ نخواهد داد
مهدی کائینی
خطرساز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی risky
کلمه : risky
املای فارسی : ریسکی
اشتباه تایپی : قهسنغ
عکس risky : در گوگل

آیا معنی risky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران