برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

right angle

/ˈraɪtˈæŋɡl̩/ /raɪtˈæŋɡl̩/

معنی: زاویه قائمه
معانی دیگر: زاویه ی قائمه، گوشه ی راست، گوشه ی 90 درجه

بررسی کلمه right angle

اسم ( noun )
مشتقات: right-angled (adj.)
• : تعریف: an angle formed by the meeting of two perpendicular lines and measuring ninety degrees.

واژه right angle در جمله های نمونه

1. One line cuts another at the right angle.
[ترجمه ترگمان]یک خط در زاویه مناسب دیگری را قطع می‌کند
[ترجمه گوگل]یک خط دیگر را در زاویه راست قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ball skewed off at a right angle.
[ترجمه ترگمان]توپ به سمت راست منحرف شد
[ترجمه گوگل]توپ با یک زاویه راست رو به زوال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The service block comes off at a right angle at the back and forms a sort of court where you arrive.
[ترجمه ترگمان]بلوک خدمات در زاویه مناسبی در پشت قرار می‌گیرد و یک نوع دادگاهی را تشکیل می‌دهد که شما در آن حضور دارید
[ترجمه گوگل]بلوک خدمات در عقب به یک زاویه راست می آید و نوعی دادگاه را به جایی که می رسد وارد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Continue folding at a right angle to the end of strip.
[ترجمه ترگمان]به تا خود را در زاویه مناسب تا انتهای نوار پیچ دهید
[ترجمه گوگل]همچنان تا انتهای نوار به زاویه ی راستی برسید
[ترجمه شما] ...

مترادف right angle

زاویه قائمه (اسم)
right angle

معنی right angle در دیکشنری تخصصی

right angle
[عمران و معماری] زاویه قائمه - زاویه راست
[ریاضیات] زاویه ی قائمه، گوشه ی راست
[عمران و معماری] تصادف 90 درجه - تصادف عمومی
[عمران و معماری] درجه - برخورد عمودی - تصادم عمودی - برخورد - تصادم
[عمران و معماری] تقاطع با زاویه قائم
[عمران و معماری] درجه - پارکینگ عمودی - پارکینگ قائمه - پارکینگ
[عمران و معماری] آرایش پارکینگ 90 درجه - آرایش پارکینگ عمودی - آرایش پارکینگ قائمه
[ریاضیات] ذوزنقه ی قائم الزاویه

معنی کلمه right angle به انگلیسی

right angle
• angle formed by the intersection of two perpendicular lines, 90 degree angle
• a right angle is an angle of 90?.
• if two things are at right angles, they form an angle of 90? where they touch.

right angle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dr_mitra100
زاویه ۹۰ درجه (قائم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی right angle

کلمه : right angle
املای فارسی : رایت انگل
اشتباه تایپی : قهلاف شدلمث
عکس right angle : در گوگل

آیا معنی right angle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )