برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

right and left


ازهرسوبهرسو

بررسی کلمه right and left

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in all places or directions; everywhere.
مترادف: everywhere

- There were soldiers right and left.
[ترجمه ترگمان] سربازان راست و چپ ایستاده بودند
[ترجمه گوگل] سربازان راست و چپ بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه right and left در جمله های نمونه

1. She owes money right and left.
[ترجمه ترگمان]او به پول بدهکار و چپ است
[ترجمه گوگل]او پول حق و چپ دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He elbowed right and left in the crowd.
[ترجمه ترگمان]او با آرنج به راست سقلمه زد و از میان جمعیت بیرون رفت
[ترجمه گوگل]او راست دست راست و چپ در جمعیت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Twist your body, alternating right and left stretches.
[ترجمه ترگمان]به همراه بدن خود به سمت راست و چپ شنا کنید
[ترجمه گوگل]پیچ بدن خود را، به طور متناوب راست و چپ امتداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We were losing money right and left.
[ترجمه ترگمان]ما داشتیم پول از دست می‌دادیم و می‌رفتیم
[ترجمه گوگل]ما پول درست و چپ را از دست دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He was ...

معنی عبارات مرتبط با right and left به فارسی

از چپ وراست، از هر سو
(رقص محلی آمریکا) آمیزش دو دایره ی متحدالمرکز رقص گران که یک دایره در جهت ساعت و دیگری به عکس آن حرکت می کند و هر رقصگربه نوبت دست راست و چپ خود را به همرقصان می دهد

معنی کلمه right and left به انگلیسی

right and left
• to the right and to the left, from both/all directions, to both/all directions

right and left را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right and left

کلمه : right and left
املای فارسی : رایت اند لفت
اشتباه تایپی : قهلاف شدی مثبف
عکس right and left : در گوگل

آیا معنی right and left مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )