برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

right along

واژه right along در جمله های نمونه

1. There was hardly any traffic and we drove right along till we got home.
[ترجمه ترگمان]هیچ ترافیک نداشت و ما با اتومبیل به خانه رفتیم تا رسیدیم به خانه
[ترجمه گوگل]تقریبا هیچ ترافیکی وجود نداشت و ما به سمت راست حرکت کردیم تا ما به خانه برسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They built a row of hotels right along the sea-front.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها ردیفی از هتل‌ها را درست در کنار دریا بنا کردند
[ترجمه گوگل]آنها یک ردیف از هتل ها را در امتداد جبهه دریا ساخته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Pass right along the bus, please.
[ترجمه ترگمان] از اتوبوس رد بشین، لطفا
[ترجمه گوگل]لطفا در امتداد اتوبوس، لطفا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His business is going right along.
[ترجمه ترگمان]کارش درست پیش می‌رود
[ترجمه گوگل]کسب و کار او در حال حرکت درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه right along به انگلیسی

right along
• all the time, all the way

right along را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
مُدام، سراسر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی right along مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )