برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ride - herd - on
شبکه مترجمین ایران

ride herd on

/raɪd hɜrd ɑn/ /raɪd hɜːd ɒn/

(امریکا) 1- سوار بر اسب گله را هدایت کردن 2- با سختگیری و ظلم اداره کردن

ride herd on را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ride herd on

کلمه : ride herd on
املای فارسی : ریده هرد اون
اشتباه تایپی : قهیث اثقی خد
عکس ride herd on : در گوگل

آیا معنی ride herd on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )