برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1560 100 1
شبکه مترجمین ایران

rhetorical question

/rəˈtɔːrɪkl̩ˈkwest͡ʃən/ /rɪˈtɒrɪkl̩ˈkwest͡ʃən/

پرسش بی نیاز به پاسخ، پرسش بدیهی (مثلا: کیست که به آب نیاز نداشته باشد؟)، مسئله مربوط بمعانی بیان، سوالی که برای تسجیل موضوعی بشود مثل اینکه بگوییم کیست که وطنش رادوست نداشته باشد

بررسی کلمه rhetorical question

اسم ( noun )
• : تعریف: a question to which no answer is required, used to make a point or have an effect.

واژه rhetorical question در جمله های نمونه

1. A rhetorical question, but asked with deep feeling.
[ترجمه ترگمان]سوال بدیعی بود، اما با احساس عمیقی پرسید:
[ترجمه گوگل]یک سوال لفظی، اما با احساس عمیق پرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The rhetorical question rightly goes unanswered, and the following paragraph consigns the missio unmourned to the shades.
[ترجمه ترگمان]سوال rhetorical به درستی بی‌پاسخ می‌ماند، و پاراگراف زیر the missio را به سایه می‌رساند
[ترجمه گوگل]سوال بی رحمانه به درستی جواب بی پاسخ می رود و پاراگراف زیر، فرستادۀ مسیو را به سایه ها منتهی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That is not a rhetorical question.
[ترجمه ترگمان]این سوال بدیعی نیست
[ترجمه گوگل]این یک سوال لفظی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His critics even smile in anticipation of a rhetorical question meeting with a devastating reply.
[ترجمه ترگمان]منتقدان او حتی به پیش‌بینی یک جلسه پرسش نامه با پاسخی ویرانگر لبخند می‌زنند
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه rhetorical question به انگلیسی

rhetorical question
• question whose answer is clear, question that was asked solely for the purpose of making an impression

rhetorical question را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیده
استفهام انکاری
احسان
پرسشِ تامل‌بر‌انگیز
جلال نجاریزدی
سوال استفهامی
به این معنی که گوینده معنی سوال خود را میداند اما برای کنایه آن را به کار می برد.
Figure
استفهام انکاری یا پرسش بلاغی گونه‌ای آرایه ادبی است که در قالب یک پرسش، موضوعی را مطرح می‌کند بی‌آنکه صرفاً به دنبال پاسخ مشخصی برای پرسش اصلی باشد. اگرچه استفهام انکاری از دیدگاه زبانی، پرسش به شمار می‌آیند، اما از آنجا که گاه با بیان پرسش، موضوعی از پیش مشخص و اعلام می‌شود (برای نمونه، پاسخ آن پرسش در خود صورت پرسش نهفته باشد)، همیشه نیاز به گذاشتن علامت سؤال در جلوی استفهام انکاری نیست
A rhetorical question is a question someone asks without expecting an answer. The question might not have an answer, or it might have an obvious answer.
sometimes these questions are asked to punch up a point. If the answer is glaringly obvious, it will make that answer stand out. Sometimes it's used to persuade someone. Other times, it's used for literary effect
مهدی نصر
پرسش بلاغی؛ در برخی مواضع، تجاهل‌العارف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rhetorical question

کلمه : rhetorical question
املای فارسی : رهتریکل کوئسشن
اشتباه تایپی : قاثفخقهزشم ضعثسفهخد
عکس rhetorical question : در گوگل

آیا معنی rhetorical question مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )