برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

revolutionist

/ˌrevəˈluːʃənəst/ /ˌrevəˈluːʃənəst/

معنی: پیشوای انقلاب، واگشتگر، انقلابی
معانی دیگر: انقلاب طلب، واگشتگرای، طرفدار انقلاب، جزو انقلابیون

بررسی کلمه revolutionist

اسم ( noun )
• : تعریف: one who participates in or supports a revolution.
مشابه: rebel, revolutionary

واژه revolutionist در جمله های نمونه

1. For, in accordance with the Revolutionist tradition Martin Wight talks about, their ideas knew no frontiers.
[ترجمه ترگمان]چون طبق سنت Revolutionist که مارتین وایت درباره آن حرف می‌زد، عقاید آن‌ها هیچ مرز مشخصی نداشت
[ترجمه گوگل]برای اینکه، با توجه به سنت انقلابی که مارتین وایت در مورد آن صحبت می کند، ایده هایشان مرزها را نمی شناخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A revolutionist isolated by circumstances over which he has no control can fall into sectarianism quite unconsciously.
[ترجمه ترگمان]یک انقلابی جدا از شرایطی که هیچ کنترلی بر آن ندارد می‌تواند به طور ناخود آگاه به فرقه‌گرایی بیفتد
[ترجمه گوگل]انقلابیون که با شرایطی که کنترلش را ندارند جدا می شود، کاملا ناخودآگاه به فرقه گرایی می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Suyu was a great proletarian revolutionist and an outstanding military scientist.
[ترجمه ترگمان]Suyu یک انقلابی عظیم و یک دانشمند نظامی برجسته بود
[ترجمه گوگل]سوئو یک انقلابی بزرگ پرولتری و یک دانشمند برجسته نظامی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. French revolutionist. As a member o ...

مترادف revolutionist

پیشوای انقلاب (اسم)
revolutionist
واگشتگر (اسم)
revolutionist
انقلابی (صفت)
red , solstitial , revolutionary , revolutionist

معنی کلمه revolutionist به انگلیسی

revolutionist
• one who attempts to overthrow a government or authority, one who takes part in a revolution

revolutionist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی revolutionist

کلمه : revolutionist
املای فارسی : رولوتینیست
اشتباه تایپی : قثرخمعفهخدهسف
عکس revolutionist : در گوگل

آیا معنی revolutionist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )