برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1394 100 1

rest assured

واژه rest assured در جمله های نمونه

1. You can rest assured that your children are in good hands.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید استراحت کنید و مطمئن باشید که بچه‌های شما در دستان خوبی هستند
[ترجمه گوگل]شما می توانید اطمینان حاصل کنید که فرزندان شما در دستان خوبی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You may rest assured that it will be ready on time.
[ترجمه ترگمان]مطمئن باشید که به موقع آماده خواهد شد
[ترجمه گوگل]شما ممکن است مطمئن باشید که در زمان آماده سازی آماده خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You may rest assured that everything possible is being done.
[ترجمه ترگمان]می‌توانید مطمئن باشید که همه چیز ممکن است انجام شود
[ترجمه گوگل]شما می توانید مطمئن باشید که همه چیز ممکن است انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You may rest assured that we will do all we can to find him.
[ترجمه ترگمان]مطمئن باشید که ما هر کاری از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم تا او را پیدا کنیم
[ترجمه گوگل]شما ممکن است مطمئن باشید که ما همه کارهایی که می توان ...

معنی کلمه rest assured به انگلیسی

rest assured
• be calmed, be certain, no need to worry, go on being sure
you may rest assured
• you can be certain, no need to worry, don't you worry, be sure

rest assured را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضااحمدوند
مطمئن باش
علیرضااحمدوند
مطمئنی باش
علیرضااحمدوند
خیالت تخت
سجاد مقدسی
خاطر جمع باش که
vampire
خیالت راحت
SahaR
خیالت راحت👍🏻
افشین حاجی طرخانی
آسوده خاطر، خاطر جمع. خیال راحت، مطمئن.
Star
خیالت راحت
مطمئن باش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rest assured مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )