برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

resource allocation

/ˈriːsɔːrsˌæləˈkeɪʃn̩/ /rɪˈzɔːsˌæləˈkeɪʃn̩/

تخصیص منابع

واژه resource allocation در جمله های نمونه

1. Such a pattern of resource allocation is called a Pareto optimum.
[ترجمه ترگمان]چنین الگویی از تخصیص منابع یک بهینه پارتو نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل]چنین الگوی تخصیص منابع بهترین گزینه برای پارتو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Resource allocation is also relevant, particularly where charging policies are formulated on a means-tested basis.
[ترجمه ترگمان]تخصیص منابع نیز مرتبط است، به خصوص در مواردی که سیاست‌های شارژ بر مبنای روش‌های تست شده فرموله می‌شوند
[ترجمه گوگل]تخصیص منابع نیز اهمیت دارد، به ویژه در مواردی که خط مشی های شارژ براساس معیار مورد آزمایش قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The presumption is that resource allocation will be improved upon by this type of government activity.
[ترجمه ترگمان]فرض بر این است که تخصیص منابع با این نوع فعالیت دولت بهبود خواهد یافت
[ترجمه گوگل]پیش فرض این است که تخصیص منابع توسط این نوع فعالیت های دولتی بهبود می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The report of the Resource Allocation Working Party in 1976 is the latest and boldest ...

معنی resource allocation در دیکشنری تخصصی

resource allocation
[کامپیوتر] اختصاص منبع ؛ تخصیص منابع
[صنعت] تخصیص منبع
[ریاضیات] تخصیص منابع، تخصیص منبع
[ریاضیات] تخصیص منابع محدود
[ریاضیات] تخصیص منابع نامحدود

معنی کلمه resource allocation به انگلیسی

resource allocation
• allotment of computer resources (memory, computer time, etc.) to the different processes by the operating system

resource allocation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی resource allocation

کلمه : resource allocation
املای فارسی : ریسورس اللکتین
اشتباه تایپی : قثسخعقزث شممخزشفهخد
عکس resource allocation : در گوگل

آیا معنی resource allocation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )