برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

rent

/ˈrent/ /rent/

معنی: غاز، کرایه، اجاره، پارگی، مال الاجاره، پرداخت اقساطی، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
معانی دیگر: اجاره بها، سپنج، سلاک، اجاره کردن یا دادن، سلاک دادن، کرایه کردن یا دادن، (امریکا) به اجاره رفتن، (مهجور) ملک اجاره ای، (مهجور) درآمد، دخل، عایدی، (اتومبیل و غیره) کرایه، زمان گذشته و اسم مفعول: rend، (پارچه و جامه و غیره) دریدگی، (زمین یا تنه ی درخت و غیره) شکاف، چاک، گسله، منافع

بررسی کلمه rent

اسم ( noun )
• : تعریف: a periodic payment made by a tenant to an owner of property for the right to occupy or use that property.
مترادف: rental
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: rents, renting, rented
(1) تعریف: to occupy or use (property) belonging to another in exchange for payment.
مترادف: lease, let, tenant
مشابه: occupy, sublease

(2) تعریف: to grant use of (one's property) in exchange for payment.
مترادف: lease, let
مشابه: hack, sublease, sublet
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: rentable (adj.), rentability (n.)
عبارات: for rent
(1) تعریف: to be offered for rent.
مترادف: lease, let
مشابه: go

- The room rents for two hundred dollars a month.
[ترجمه Azam] اجارههای اتاق هر ماه دویست دلار است
|
[ترجمه حمیدرضا بالیده] اجاره اتاق برای دویست دلار در ماه.|
...

واژه rent در جمله های نمونه

1. the rent also includes heat
کرایه شامل (هزینه‌ی) گرم‌سازی هم می‌شود.

2. the rent in my coat's sleeve
پارگی آستین پالتوی من

3. the rent is due the first of each month and there is no more than a ten-day grace period, i. e. if it is not paid by the tenth, eviction orders will be issued
موعد پرداخت کرایه‌اول هر ماه است و مهلت تاخیر ده روز بیشتر نیست،یعنی اگر تا دهم ماه پرداخت نشود دستور تخلیه صادر خواهد شد.

4. the rent is due today
موعد پرداخت کرایه امروز است.

5. the rent will fall due every two weeks
موعد پرداخت کرایه هر دو هفته یک بار است.

6. they rent a house, but i own one
آنها خانه اجاره می‌کنند ولی من از خودم خانه دارم.

7. to rent a bicycle
دوچرخه کرایه کردن

8. your rent payment is overdue by two months
پرداخت اجاره‌ی شما دو ماه دیرکرد دارد (عقب افتاده است).

9. a tree rent by lightning
درختی که آذرخش آنرا در هم کوبیده است

10. his cry rent the silence of the night
فریادش سکوت شب را شکست.

11. paying the rent is the least of my troubles
پرداختن کرایه کمترین مشکل من است.

12. the l ...

مترادف rent

غاز (اسم)
slot , slit , stiver , cottonwool , goose , rent , widgeon
کرایه (اسم)
portage , meed , fare , freight , freightage , lease , hire , rent
اجاره (اسم)
lease , hire , rent
پارگی (اسم)
rupture , laceration , tear , prostitute , horse , rent , prostitution
مال الاجاره (اسم)
rent , leasehold
پرداخت اقساطی (اسم)
rent
اجاره دادن (فعل)
let , lease , rent
کرایه کردن (فعل)
lease , hire , rent
اجاره کردن (فعل)
fee , lease , rent , tenant

معنی عبارات مرتبط با rent به فارسی

معاف از اجاره بها، بی سلاک، رایگان، بی اجاره، دارنده دارنده درامد سالیانه یا سالواره همیشگی
(انگلیس) اجاره ی عرصه، حق الارض، (حقوقی) کرایه ی زمینی که کرایه کننده می تواند روی آن ساختمان بسازد، اجاره عرصه
کرایه خانه ام عقب افتاده است
قانون ـ فقه : اجرت المثل
(کرایه ی خانه وغیره) اجاره ی اجحاف آمیز (کرایه ای که مبلغ سالیانه ی آن تقریبا برابر قیمت ملک است)، اجاره ی گزاف، اجازه تمام سال، اجازه گزاف بستن بر اجاره گزاف

معنی rent در دیکشنری تخصصی

rent
[حقوق] اجاره کردن، اجاره دادن، اجاره، مال الاجاره
[ریاضیات] بهره ی زمین، کرایه، بهره ی مالکانه، شکستگی، اجاره بها، شکاف، ترک، اجاره
[حسابداری] درآمد اجاره
[حسابداری] اجاره یا اجرت المثل تلویحی
[زمین شناسی] شکاف آتشفشانی - یک فرورفتگی آتشفشانی بزرگ که توسط شیارهایی که معمولاً در پلان هم مرکز هستند و حاصل از فشار نفوذ یا تزریق ماگمایی یا بار بیش از حد مواد مخروطی بر روی یک پی ضعیف می باشند، احاطه شده است.

معنی کلمه rent به انگلیسی

rent
• money paid for the use of property; rip, tear, laceration
• let, allow someone to use property in return for regular payments; hire, make regular payments for the use of someone else's property
• if you rent something, you regularly pay its owner a sum of money for using it.
• in american english, to rent something also means to allow it to be used in return for payment.
• the rent is the amount of money that you pay regularly for the use of a house, flat, or piece of land.
• if you rent out something such as a room or a car, you allow it to be used in return for payment.
rent a car
• car rental, business where a car can be rented for a specific period of time
rent a house
• pay at fixed intervals for the use of a house; give use of a house in return for fixed payments
rent book
• a rent book is a small book which is used to record the date and amount of rent paid by a tenant.
rent free
• rent-free accommodation is available for use without paying any rent.
rent roll
• rental; list of rents, schedule of rents, list that indicates the amount that each tenant owes
rent strike
• if people go on rent strike, they refuse to pay their rent, as a form of protest.
apartment for rent
• flat to hire, apartment for lease, empty apartment to let
for rent
• for leasing, for letting, available to be leased
ground rent
• ground rent is rent which is paid by the owner of a flat or house to the owner of the land on which it is built.
rack rent
• exc ...

rent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Za
اجاره کردن
نورا
پیش فروش
moghaddasi
nire
yekta
If you rent something, you pay money to use it
Anita
If you rent something you pay money to use it
barsam
کرایه کردن
Mahla
if you rent something,you pay money to use it.
m
اجاره کردن
قرض گرفتن
کرایه کردن
Rad.Azin 🤔😉😋
اجاره دادن مکانی یا به اجاره گرفتن مکانی
Negar
if you rent something,you pay money to use it
🤩saji🤩
کرایه
قرض
هرچیزی برای مثال rent a video
که به معنی کرایه فیلم است😍😆😉
Raha
به معنای کرایه گرفتن قرض گرفتن
فقط دوستام
کرایه دادن .قرض دادن اجاره دادن
Abolfazl
To give money to have sth for some time with out buying it
dr—amir
اجاره
مهدی آتشبار
اجاره کردن
m.d
I rent a video for my little sister
ستاره آبی
/rent/
1) verb
[intransitive, transitive]
to regularly pay money to live in a house or room that belongs to someone else, or to use something that belongs to someone else
مثال:
.Most students rent rooms in their second year
.I’d rather have my own house than rent
.Some farmers rent their land from the council

2) verb
(also rent out)
[transitive]
to let someone live in a house, room etc that you own, or use your land, in return for money =SYN let British English
مثال:
.She rents out two rooms to students

3) verb
[transitive]
especially American English
to pay money for the use of something for a short period of time= SYN hire British English
مثال:
?Will you rent a car while you’re in Spain

1) noun
[countable, uncountable]
the money that someone pays regularly to use a room, house etc that belongs to someone else
مثال:
.I pay the rent at the beginning of every month
.an annual rent of �8,000

2) noun
[countable, uncountable]
especially American English an amount of money that you pay to use a car, boat etc that belongs to someone else
مثال:
.The rent was only $20 an hour

3) noun
[countable]
formal a large tear in something made of cloth
مثال:
.huge rents in the curtains

rent
• Do you own your home or are you renting?
• He finally decided to rent a condo on the lake.
• We rented a couple of movies this weekend.
• Did you know you can rent a fax machine from the telephone company?
• When she got to Dallas she rented a Ford convertible from the Avis desk.
• He rented a further acre of land and erected five kilns, a drying floor and engine house.
• Vicky put the house up for rent a month ago, but changed her mind the next day.
• You rented a tuxedo for two hundred dollars? Are you crazy?
• Should we rent a video tonight?
• Later, they rented an apartment to other refugees in a building they own.
• Many young couples rent an apartment until they've saved enough money to buy a house.
• I can't afford to rent an office in this part of town.
• Imagine tossing the keys to a 300-horsepower rented Corvette to a seventeen-year-old boy who likes race cars.
• Instead, many fell upon him and rent him.
• Of the 4,190,000 households entitled to rent rebates only 2,930,000 received them.
• Beck and his wife are renting while they look for a house to buy.

rent something (out) to somebody
• The rent still had to be paid and it was impossible to sell the lease with so much property available
• But the rent also had to be paid.
• You see, the parish owns some property which is rented very cheaply to deserving people.
• The second man was Jimmy Biondo, who owned the place but no longer used it, and rented it to Jack.
• Now he makes ends meet by renting rooms to students.
• Slimmed workforces and dropping city office rents have seen to that.
• It also provided an �80,000 rent guarantee to the landlord.
• Later she got a second loan, which she used to buy a rickshaw which she rents out to the villagers.

rent
• His regular commitments - rent, electricity, etc. - are �38.08 and 50p insurance.
• It also established the first Crofters Commission as a permanent body empowered to fix fair rents and administer crofting legislation.
• She pays �350 a month rent for a one-bedroomed apartment.
• Office rents are highest in the city centre.
• Meyer said the shortage of apartments and continued pressure on rents would continue for the next three years.
• When they could pay rent, they did.
• The group will also recommend improved access to private rented accommodation through rent deposit schemes.
• Many S corporation owners are rich people on paper but can barely pay the rent.
• If my landlord raises the rent again, I'll have to look for somewhere smaller.
• The rent is $850 a month.
• At a staggering �385 a week rent.
• One resident was evicted after she withheld rent.


rent
• I had to rent a driveway across the street.
• He rented a further acre of land and erected five kilns, a drying floor and engine house.
• Later, they rented an apartment to other refugees in a building they own.
• Imagine tossing the keys to a 300-horsepower rented Corvette to a seventeen-year-old boy who likes race cars.
• Instead, many fell upon him and rent him.
• Every available hotel room was rented out and, on some weekends, county gasoline pumps ran dry.
• Of the 4,190,000 households entitled to rent rebates only 2,930,000 received them.
• It was something connected with three students who rented their house some years ago.
sportwoman
give s.th to other and get money instead of this
سید محمد علوی نسب اشکذری
هم به معنی اجاره و هم اجاره کردن
به طور کلی هم اسم و هم فعل یکی نوشته میشود..
Hosna
اجاره کردن
کرایه کردن
برای مثالrent a bike یعنی کرایه کردن دوچرخه
مجید حاجتمند
منافع
To extract rent from nature or from workforce
مهدیس
اجاره کردن ،کرایع کردن
در کتاب کانون زبان 🇮🇷
If you rent something,you pay money to use it.
مثلا
Rent a video
اجاره کردن فیلم که در کتاب race بود فکر کنم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی rent

کلمه : rent
املای فارسی : رنت
اشتباه تایپی : قثدف
عکس rent : در گوگل

آیا معنی rent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )