برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

remove

/riˈmuːv/ /rɪˈmuːv/

معنی: دور کردن، بردن، برطرف کردن، حمل کردن، رفع کردن، زدودن، برداشتن، عزل کردن، بلند کردن، برچیدن، برداشت کردن، از جا برداشتن
معانی دیگر: (از جای خود) تکان دادن، در آوردن، کندن، برداشته شدن، درآمدن، ورآمدن، کنده شدن، انتقال دادن، جابجا کردن، نقل مکان کردن یا دادن، از شغل برداشتن، پاک کردن، کشتن، مقتول کردن، از بین بردن، از میان برداشتن، (از چیزی) گرفتن، بیرون کشیدن، فاصله، درجه، گام، قدم، (شعر قدیم) رفتن، عزیمت کردن، عمل برداشتن، تکان دهی، جابجا سازی

بررسی کلمه remove

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: removing, remove, removed
(1) تعریف: to take away from a place or position.
مترادف: displace, take, withdraw
متضاد: add, enter, insert, replace
مشابه: dislodge, doff, draw, efface, empty, evacuate, expel, move, oust

- When they come to install the new refrigerator, they'll remove the old one.
[ترجمه ترگمان] زمانی که برای نصب یخچال جدید می‌آیند، آن را از بین می‌برند
[ترجمه گوگل] هنگامی که آنها برای نصب یخچال و فریزر جدید می آیند، این دستگاه قدیمی را حذف می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He removed everything from the shelf and wiped it with a cloth.
[ترجمه ترگمان] همه چیز را از قفسه بیرون آورد و با پارچه‌ای پاک کرد
[ترجمه گوگل] او همه چیز را از قفسه برداشت و آن را با یک پارچه پاک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The security guards removed the protesters from the auditorium.
[ترجمه ترگمان] نگهبانان امنیتی معترضان را از سالن خارج کردند
[ترجمه گوگل] نگهبانان امنیتی معترضین را از سالن اجتماعات حذف کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

واژه remove در جمله های نمونه

1. remove the vagueness from history and give it reality
ابهام را از تاریخ بزدا و آن را دارای واقعیت کن.

2. to remove all tariff barriers
کلیه‌ی موانع گمرکی را برطرف کردن

3. to remove graffiti from city walls
زدودن نوشته‌ها از دیوارهای شهر

4. to remove troops to the front
قشون را به جبهه انتقال دادن

5. do not remove the label containing the manufacturer's name and the item's price!
اتیکت حاوی نام سازنده و قیمت کالا را نکنید!

6. we must remove the causes of war
ما باید عوامل بوجود آورنده‌ی جنگ را از میان برداریم.

7. we must remove the roadblocks on the way to peace
باید موانع سر راه صلح را از میان برداریم.

8. but one short remove from victory
فقط یک قدم کوتاه تا پیروزی

9. please, do not remove the chairs from this room
لطفا صندلی‌ها را از این اتاق نبرید.

10. they are refusing to remove the garbage
از بردن خاکروبه امتناع می‌کنند.

11. she is living at far remove from here
او در فاصله‌ی دوری از اینجا زندگی می‌کند.

12. begin your washing by dousing the curtains in w ...

مترادف remove

دور کردن (فعل)
banish , abduct , remove , distance , dispossess , estrange , oust , parry
بردن (فعل)
snatch , remove , bear , abstract , take , win , take away , carry , convey , conduct , propel , lead , steer , pack , transport , drive , port
برطرف کردن (فعل)
remove , rectify , acquit , dispel , eliminate , surmount , loose
حمل کردن (فعل)
remove , bear , carry , attribute , convey , ascribe , transport , haul , portage , wage , port , freight
رفع کردن (فعل)
remove , assoil , eliminate , resolve , solve , detoxify , obviate
زدودن (فعل)
remove , wipe , clean , scrape , clear , purge , eliminate , obliterate , wipe out , scour , blot out , sweep , swab , scurf , deterge , efface , shuck
برداشتن (فعل)
remove , take , raise , lift , pick up , delete
عزل کردن (فعل)
remove , dismiss , depose , dethrone
بلند کردن (فعل)
steal , remove , rear , raise , enhance , extol , lift , heave , pick up , elevate , exalt , pedestal , ennoble , heighten , enthrone , heft , hoist , hoist up , throw up , upraise
برچیدن (فعل)
remove , liquidate
برداشت کردن (فعل)
remove
از جا برداشتن (فعل)
remove

معنی remove در دیکشنری تخصصی

remove
[برق و الکترونیک] حذف کردن
[ریاضیات] پرانتز باز کردن، حذف کردن، بسط دادن، منتقل کردن، جابجا کردن، برداشتن، رفع کردن، برداشتن، خارج کردن، بردن، رفع کردن، زدودن
[کامپیوتر] پاک کننده ی لکه ها - فیلتر عکاسی که لکه ها را از عکسها و تصاویر پاک می کند. به طور فنی ، این فیلتر تمام گرههای سلول تصویری را که از اندازه مشخصی پایین تر باشند، حذف می کند؛ اگر چه ممکن است جزئیات تصویر نیز از بین برود.

معنی کلمه remove به انگلیسی

remove
• act of removing; degree of difference; step or degree in a graduated scale; (british) promotion of a student to a higher grade
• take off, shed; take away; eliminate, get rid of; eject, dismiss, discharge
• if you remove something from a place, you take it away.
• when you remove clothing, you take it off.
• if you remove a stain from something, you treat it with a chemical or wash it and make the stain disappear.
• when you remove something undesirable, you get rid of it.
• if people remove someone from a group such as a committee, they stop them being a member of that group, usually against their wishes.
• see also removed.
remove a rider
• remove a clause, remove a paragraph, cancel an appendix
remove doubts
• take away doubts
remove from the agenda
• take off the list of things to do
remove oneself
• go away, leave, depart
remove settlements
• remove small residential areas, evacuate small towns
remove settlers
• take settlers from their homes, evacuate settlers
remove the scales from one's eyes
• open one's eyes, become sober

remove را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Md
حذف کردن
مریم .د
بیرون آوردن
m.m
بررسی کردن٬باز بینی کردن
P.zdh
جدا کردن
saba
پاک کردن
مصطفی عیدی
از میان برداشتن
Saeed
ربودن
ebi
بیرون آوردن ، بیرون بردن
امین جهانگرد
1-to take sth away: reference books cant be removed
برداشتن، بردن
2- get rid of: cleaner can remove the stains,they removed the rules,remove barrier
برداشتن،برطرف کردن،بردن،زدودن
3- he can remove she from office
عزل کردن
4- formal: he removed his hat & gloves
در آوردن،برداشتن، محاورش میشه take off
کامران
در آوردن

She removed her shoes

او کفشش را در آورد
Matin
برداشتن، دور کردن
Zahra
کسی را از جایی بیرون کردن
Mehrab
برطرفکردن یا پاک کردن چیزی مانند لکه
متین خدایی
دور کردن، برداشتن
حسین
تهی کردن
Sara_kavoosi
برداشتن
A researcher on the laboratory table removed the adrenal gland from a brown Australian marsupial mouse.
YALDA❤
حذف کردن،برداشتن.
سالی
دورکردن،برطرف کردن
m.javid
پاک شدن
محمد ضیایی بیگدلی
دست برداشتن از -صرفنظر کردن از - دل کندن از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی remove

کلمه : remove
املای فارسی : ریموو
اشتباه تایپی : قثئخرث
عکس remove : در گوگل

آیا معنی remove مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )