برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

remarkable

/rəˈmɑːrkəbl̩/ /rɪˈmɑːkəbl̩/

معنی: خیلی خوب، عالی، قابل توجه، جالب توجه
معانی دیگر: چشمگیر، دید انگیز، استثنایی، مگری، فوق العاده، ابرروال

بررسی کلمه remarkable

صفت ( adjective )
مشتقات: remarkably (adv.)
(1) تعریف: exceptional or unusual; notable.
مترادف: exceptional, extraordinary, notable, signal, singular, uncommon, unusual
متضاد: humdrum, ordinary
مشابه: conspicuous, extra, extreme, important, marked, noteworthy, particular, striking, virtuoso

- That summer was remarkable for its lack of rain.
[ترجمه ترگمان] این تابستان برای کمبود باران قابل‌ملاحظه بود
[ترجمه گوگل] این تابستان برای کمبود باران قابل توجه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: worthy of notice or mention.
مترادف: conspicuous, distinguished, eminent, notable, noteworthy, prominent, singular
متضاد: ordinary
مشابه: considerable, important, memorable, noticeable, observable, phenomenal, renowned, striking

- Even as a young child, she was a remarkable athlete.
[ترجمه ترگمان] حتی به عنوان یک کودک، او یک ورزش‌کار فوق‌العاده بود
[ترجمه گوگل] حتی به عنوان یک کودک کوچک، او یک ورزشکار قابل توجه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه remarkable در جمله های نمونه

1. remarkable beauty
زیبایی فوق العاده

2. his remarkable likeness to his brother
شباهت چشمگیر او به برادرش

3. the remarkable characteristics of sohrab's paintings
ویژگی‌های چشمگیر نقاشی‌های سهراب

4. she showed remarkable discipline: she did not refer to their insult at all
او خودداری قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داد و اصلا به توهین آنها اشاره‌ای نکرد.

5. an herb with remarkable iatric qualities
گیاهی دارای خواص طبی قابل توجه

6. such influences may operate remarkable changes
این‌گونه نفوذها می‌توانند باعث دگرگونی‌های قابل ملاحظه‌ای بشوند.

7. he negotiated his business with remarkable skill
او با مهارت چشمگیر معاملات بازرگانی خود را انجام می‌داد.

8. The resemblance between Susan and her sister was remarkable.
[ترجمه ترگمان]شباهت بین سوزان و خواهرش جالب بود
[ترجمه گوگل]شباهت بین سوزان و خواهر او قابل توجه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He showed remarkable endurance throughout his illness.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف remarkable

خیلی خوب (صفت)
extraordinary , admirable , very good , all right , corking , striking , remarkable
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
قابل توجه (صفت)
significant , striking , noteworthy , substantial , considerable , remarkable , notable , noticeable
جالب توجه (صفت)
yummy , liberal , lively , remarkable , notable , unco

معنی کلمه remarkable به انگلیسی

remarkable
• striking, noteworthy; extraordinary, exceptional
• someone or something that is remarkable is very impressive or unusual.
remarkable thing
• something which is impressive

remarkable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
غیر معمول و غافلگیر کننده
سینا
قابل توجه
احمد فریدنیا
تحسین برانگیز
حسن امامی
چشمگیر و قابل توجه
مثال a remarkable achievement
Younes
برجسته
گلی افجه
استثنایی
مطرح و قابل بحث
محدثه فرومدی
شگفت، شگفت‌انگیز
پریسا خضریان
منحصر به فرد
رضا کیایی
قابل توجه

Definition: worthy of mention, uncommon
Sunflower
worthy of attention

prominent
out of the ordinary
unusual
uncommon
impressive
extraordinary
amazing
astonishing
موسی
remarkable(adj) = noteworthy(adj)
به معناهای : قابل توجه، در خور توجه، ارزشمند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی remarkable

کلمه : remarkable
املای فارسی : رمرکبل
اشتباه تایپی : قثئشقنشذمث
عکس remarkable : در گوگل

آیا معنی remarkable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )