برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

relief map

/rəˈliːfˈmæp/ /rɪˈliːfmæp/

معنی: نقشه برجسته، نقشه برجسته نما
معانی دیگر: نقشه ی برجسته

بررسی کلمه relief map

اسم ( noun )
• : تعریف: a map on which topography is indicated by using three dimensions, varied or graded colors, or shadings.

واژه relief map در جمله های نمونه

1. Eight Immortals crossing the sea front relief map, carved Gong fine, realistic image, to preserve integrity.
[ترجمه ترگمان]هشت Immortals که از نقشه رهایی از دریا عبور کرده بودند، یک تصویر زیبا و واقعی برای حفظ تمامیت آن ساختند
[ترجمه گوگل]هشت جاویدان عبور از نقشه یابی جبهه دریایی، حکاکی گونگ خوب، تصویر واقعی، برای حفظ یکپارچگی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The method of the digitization of large scale relief map has mainly handwork and scan vector digitization. At present, scan vector digitization is central in practice.
[ترجمه ترگمان]روش دیجیتالی کردن نقشه کمک به مقیاس بزرگ، دیجیتال سازی برداری را عمدتا handwork و اسکن می‌کند در حال حاضر، دیجیتال سازی برداری در عمل مرکزی است
[ترجمه گوگل]روش دیجیتال سازی نقشه تسکینی در مقیاس بزرگ، عمدتا دستکاری و دیجیتال سازی مدارک اسکن است در حال حاضر، دیجیتال سازی مجدد اسکن در عمل تمرکز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gaining height, he saw Beijing like a relief map on the ground below him.
[ترجمه ترگمان]او با کسب ارتفاع، پکن را مانند یک نقشه امدادی بر روی زمین زیر خود دید
[ترجمه گوگل]او پین را به عنوان یک نقشه تسکینی در زمین زیر او دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف relief map

نقشه برجسته (اسم)
contour , relief map , contour map
نقشه برجسته نما (اسم)
relief map

معنی کلمه relief map به انگلیسی

relief map
• map that shows the various heights of land forms using color shading and lines

relief map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی relief map

کلمه : relief map
املای فارسی : رلیف مپ
اشتباه تایپی : قثمهثب ئشح
عکس relief map : در گوگل

آیا معنی relief map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )