برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

reinterpretation

/riˌɪnˌtərprəˈteɪʃn̩/ /ˌriːɪnˌtɜːprɪˈteɪʃn̩/

معنی: تفسیر مجدد

واژه reinterpretation در جمله های نمونه

1. Until the major reinterpretation by E. P. Thompson in 196 a consensus view of Luddism prevailed among historians.
[ترجمه ترگمان]تا زمانی که تفسیر مجدد بزرگ توسط E پی تامسون در سال ۱۹۶ دیدگاه اجماع نظر از Luddism را در میان مورخان به دست آورد
[ترجمه گوگل]تا زمانی که تفسیر اصلی توسط E P Thompson در سال 196، دیدگاه اجماعی در مورد لویدیزم در بین مورخان غالب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This recondite reinterpretation of the classics had the unlooked-for result of keeping them alive and well for many, many centuries.
[ترجمه ترگمان]این تفسیر مجدد عجیب آثار کلاسیک، نتیجه غیر منتظره‌ای را داشت که آن‌ها را زنده نگه می‌داشت و برای بسیاری از قرون متمادی
[ترجمه گوگل]این تفسیر مجدد کلاسیک از کلاسیک ها بی توجه بود - برای نتیجه نگه داشتن آنها زنده و خوب برای بسیاری از بسیاری از قرن ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is a reinterpretation of modern design for urbanite, eco-friendly, practical and balances with aesthetics.
[ترجمه ترگمان]این یک تعبیر مجدد از طراحی مدرن برای urbanite، سازگار با محیط‌زیست، عملی و متعادل با زیبایی‌شناسی است
[ترجمه گوگل]این یک تفسیر مجدد از طراحی مدرن برای شهروندان، سازگار با محیط زیست، عملی و تعادل با زیبایی شناسی است
[ترجمه شما] ...

مترادف reinterpretation

تفسیر مجدد (اسم)
reinterpretation

معنی کلمه reinterpretation به انگلیسی

reinterpretation
• additional elucidation, repeated explanation

reinterpretation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
تفسیر دوباره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی reinterpretation

کلمه : reinterpretation
املای فارسی : رینترپرتتین
اشتباه تایپی : قثهدفثقحقثفشفهخد
عکس reinterpretation : در گوگل

آیا معنی reinterpretation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )