برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

regurgitate

/riːˈɡɜːrdʒɪteɪt/ /riːˈɡɜːdʒɪteɪt/

معنی: بر گرداندن، برگشتن، قی کردن
معانی دیگر: بالاآوردن، وامیدن، استفراغ کردن، طب برگشتن

بررسی کلمه regurgitate

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: regurgitates, regurgitating, regurgitated
• : تعریف: to surge or pour back or out, esp. from of a place of containment, as gases, liquids, or undigested food.
مشابه: resurge, spew

- Stomach acid sometimes regurgitates into the esophagus, causing a feeling of burning.
[ترجمه ترگمان] اسید معده گاهی به مری وصل می‌شود و باعث سوختن است
[ترجمه گوگل] اسید معده گاهی به مری رجت می شود، باعث ایجاد حس سوزش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: regurgitant (n.)
(1) تعریف: to cause to surge up or bring up in a surge; vomit.
مترادف: disgorge, vomit
مشابه: heave, spew, upchuck

- The sick child regurgitated the cough syrup.
[ترجمه ترگمان] کودک بیمار شربت سرفه را باز کرد
[ترجمه گوگل] فرزند بیمار شربت سرفه را تشخیص داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to repeat back, as information learned by rote.

- There was no need to analyze; the students me ...

واژه regurgitate در جمله های نمونه

1. Owls regurgitate partly digested food to feed their young.
[ترجمه ترگمان]جغدها تا حدی غذای خود را هضم می‌کنند تا به جوانان خود غذا دهند
[ترجمه گوگل]جغدها گهگاه غذا را هضم می کنند تا جوانان خود را تغذیه کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some birds and animals regurgitate food to feed their young.
[ترجمه ترگمان]برخی از پرندگان و حیوانات برای غذا دادن به جوانان خود غذا می‌دهند
[ترجمه گوگل]بعضی از پرندگان و حیوانات غذا را برای تغذیه جوانان خود می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many students simply regurgitate what they hear in lectures.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از دانش آموزان به سادگی آنچه را که در سخنرانی‌ها می‌گویند درک می‌کنند
[ترجمه گوگل]بسیاری از دانش آموزان به راحتی آنچه را که در سخنرانی ها می شنوند، به هم می ریزند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't regurgitate the stuff given in the textbook.
[ترجمه ترگمان]این چیزا رو بالا نیار تو کتاب درسی
[ترجمه گوگل]چیزهایی را که در کتاب درس داده اید مجد ...

مترادف regurgitate

بر گرداندن (فعل)
evoke , upset , turn , avert , regurgitate , refract , return , replicate , reverse , rebut , blench , reflect , distort , convert , vomit , translate , evert , repay
برگشتن (فعل)
sheer , hark back , change , bend , regurgitate , return , reverse , backslide , rebound , come back , remount , blench , put about , revert , resile , topple , recrudesce
قی کردن (فعل)
regurgitate , eructate , spew , cat , vomit , retch , throw up

معنی کلمه regurgitate به انگلیسی

regurgitate
• draw back cud from the stomach into the mouth (in ruminant animals); vomit, throw up
• if you regurgitate food, you bring it back up from your stomach; a formal word.
• if you regurgitate ideas or facts, you repeat them without thinking about them or understanding them.

regurgitate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
استفراغ
gulls regurgitate food for the chicks
پگاه
پسرفت
Figure
۱- بالا آوردن، استفراغ،vomit, throw up,
to cough up from the gut to feed it's young as a bird or animal does
2- بدون درک حقیقت مطلبی یا عقیده‌ای آن را تکرار کردن( طوطی وار حفظ کردن و تکرار کردن بدون درک معنی)
-repeat information verbatim without any real understanding or analysis of it.
-If you say that someone is regurgitating ideas or facts, you mean that they are repeating them without understanding them properly.

You can get sick to death of a friend regurgitating her partner's opinions.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regurgitate
کلمه : regurgitate
املای فارسی : رگورگیتت
اشتباه تایپی : قثلعقلهفشفث
عکس regurgitate : در گوگل

آیا معنی regurgitate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )