برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1459 100 1

registered nurse

/ˈredʒəstərdˈnɜːrs/ /ˈredʒɪstədnɜːs/

(آمریکا) پرستار دیپلمه (دارای پروانه ی رسمی)، پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی

بررسی کلمه registered nurse

اسم ( noun )
• : تعریف: a nurse who has completed extensive training and passed a state examination licensing him or her to practice nursing.
مشابه: nurse

واژه registered nurse در جمله های نمونه

1. A registered nurse once. recorded her flyte with the sanatorium's young priest.
[ترجمه ترگمان]یه بار یه پرستار ثبت‌نام کردی با کشیش جوان آسایشگاه روانی او را ضبط کرده بود
[ترجمه گوگل]پرستار ثبت شده یک بار پرواز خود را با کشیش جوان آسایشگاه ثبت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jones, a registered nurse, began working as a center volunteer in 1983 and became director of operations in 198
[ترجمه ترگمان]جونز که یک پرستار بود به عنوان یک داوطلب در سال ۱۹۸۳ شروع به کار کرد و در سال ۱۹۸ مدیر عملیات شد
[ترجمه گوگل]جونز، یک پرستار، کار به عنوان یک داوطلب مرکز در سال 1983 آغاز شد و مدیر عملیات در 198 شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Josephine is a registered nurse.
[ترجمه ترگمان]ژوزفین یک پرستار ثبت‌نام‌شده است
[ترجمه گوگل]ژوزفین یک پرستار ثبت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A nurse practitioner is a registered nurse who has completed advanced nursing education.
[ترجمه ترگمان]یک پزشک پرستار یک پرستا ...

معنی کلمه registered nurse به انگلیسی

registered nurse
• r.n., certified nurse, nurse who has completed comprehensive training and passed a qualifying exam and is licensed by a state authority to practice nursing

registered nurse را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی registered nurse
کلمه : registered nurse
املای فارسی : رگیسترد نرس
اشتباه تایپی : قثلهسفثقثی دعقسث
عکس registered nurse : در گوگل

آیا معنی registered nurse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران