برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

regardful

/rɪˈɡɑːrdfəl/ /rɪˈɡɑːdfəl/

(معمولا با: of) باملاحظه، متوجه، حساس، رعایت کننده

بررسی کلمه regardful

صفت ( adjective )
مشتقات: regardfully (adv.)
(1) تعریف: paying attention or being observant (often fol. by of).
مشابه: considerate, mindful

- He is regardful of the well-being of others.
[ترجمه ترگمان] او از رفاه و رفاه دیگران آگاه است
[ترجمه گوگل] او از رفاه دیگران استقبال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: showing consideration or respect.
مشابه: considerate, respectful

واژه regardful در جمله های نمونه

1. regardful of others' feelings
رعایت کننده‌ی احساسات دیگران

2. He is regardful of the feelings of other persons.
[ترجمه ترگمان]از احساسات دیگران است
[ترجمه گوگل]او از احساسات دیگران محترم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Say more regardful words, since they bring you friendship.
[ترجمه ترگمان]از آخرین باری که دوستی و دوستی با تو در میان است چند کلمه دیگر بگو
[ترجمه گوگل]گفتن کلمات محترمانه تر، چون آنها دوستی را به شما می رسانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The culture is a "soft strength" that being regardful in the international contests.
[ترجمه ترگمان]فرهنگ یک \"قدرت نرم\" است که در رقابت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]فرهنگ یک 'قدرت نرم' است که در مسابقات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The friends of Chinese National Federation of Trade Unions are always regardful of my marriage. Thank you. I have enough wise eyes to judge which gentleman fit me. ...

معنی کلمه regardful به انگلیسی

regardful
• attentive, heedful, mindful; respectful, showing esteem

regardful را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی regardful

کلمه : regardful
املای فارسی : رگردفول
اشتباه تایپی : قثلشقیبعم
عکس regardful : در گوگل

آیا معنی regardful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )