برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

refutable

/rɪˈfjuːtəbl̩/ /rɪˈfjuːtəbl̩/

معنی: تکذیب پذیر، رد کردنی

واژه refutable در جمله های نمونه

1. This argument also is refutable, even if the statement about the fast breathing be true, since a man may breathe hard without having a fever.
[ترجمه ترگمان]این بحث همچنین refutable است، حتی اگر جمله در مورد تنفس سریع درست باشد چون ممکن است فرد بدون داشتن تب به سختی نفس بکشد
[ترجمه گوگل]این استدلال نیز قابل انکار است، حتی اگر بیانیه در مورد تنفس سریع درست باشد، زیرا یک مرد ممکن است بدون داشتن تب نفس کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These hypotheses, I contend, must be refutable in principle.
[ترجمه ترگمان]من ادعا می‌کنم که این فرضیه‌ها باید در اصل مورد استفاده قرار گیرند
[ترجمه گوگل]این فرضیه ها، من ادعا می کنم، باید در اصل تقلید کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Based on the dilemma in judicatory practice, the refutable criminal presumption can be applied to the demarcation of the constitutive conditions of dangerous driving criminal behavior.
[ترجمه ترگمان]براساس این معضل در عمل judicatory، می توان از پیش‌فرض کیفری refutable در تعیین شرایط اساسی رفتار مجرمانه رانندگی خطرناک استفاده کرد
[ترجمه گوگل]بر اساس معضل در عمل قضایی، فرضیه جنایی قابل انکار برای تخفیف شرایط قانونی رفتار خطرناک رانندگی جنایی اعمال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنو ...

مترادف refutable

تکذیب پذیر (صفت)
deniable , refutable
رد کردنی (صفت)
refutable

معنی کلمه refutable به انگلیسی

refutable
• can be refuted, can be proven false, can be disproved

refutable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مَمَد
قابل انکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی refutable

کلمه : refutable
املای فارسی : رفوتبل
اشتباه تایپی : قثبعفشذمث
عکس refutable : در گوگل

آیا معنی refutable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )