برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

reemerge

بررسی کلمه reemerge

فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: combined form of emerge.

واژه reemerge در جمله های نمونه

1. Deng retreated further from public view, only to re-emerge in early 1992 with his trip to the south.
[ترجمه ترگمان]دنگ از دیدگاه عمومی عقب‌نشینی کرد و تنها در اوایل سال ۱۹۹۲ همراه با سفر خود به جنوب دوباره پدیدار شد
[ترجمه گوگل]دنگ بیشتر از دید عمومی دید، تنها در اوایل سال 1992 با سفر خود به جنوب دوباره ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Thus a political dilemma has re-emerged.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، یک معضل سیاسی دوباره ظهور کرده‌است
[ترجمه گوگل]بنابراین یک معضل سیاسی دوباره ظهور کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In 199 when they re-emerged to give public addresses, they numbered 2
[ترجمه ترگمان]در ۱۹۹ مورد زمانی که آن‌ها برای ارائه آدرس‌های عمومی ظاهر شدند، شماره ۲ به شماره ۲ رسید
[ترجمه گوگل]در سال 199 هنگامی که آنها مجددا به ارائه آدرس های عمومی رسیدند، تعداد آنها 2 بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Health Typical Geminian nervousness re-emerges this week, but can be helped with a soothing massage and herbal remedies.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه reemerge به انگلیسی

reemerge
• emerge again, reappear, resurface

reemerge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

....
دوباره ظاهر شدن
ظاهر شدن:emerge
محدثه فرومدی
دوباره/از نو سربرآوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی reemerge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )