برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1400 100 1

reel

/ˈriːl/ /riːl/

معنی: حلقه، قرقره، ماسوره، چرخک، قرقره فیلم، حلقه فیلم، نخ پیچیده بدور قرقره، پشت سر هم، چرخیدن، گیج خوردن، یله رفتن، تلو تلو خوردن
معانی دیگر: (مثلا در اثر مستی یا ضربه) تلوتلو خوردن، گیج رفتن، پیلی پیلی خوردن، ناویدن، سکندری رفتن، (از ترس و غیره) پس پسکی رفتن، پس پا شدن، به قهقرا رفتن، چرخ زدن (یا خوردن)، به دوران آوردن، کسی را گیج کردن، باعث تلوتلو خوردن کسی شدن، گیجاندن، به تلوتلو خوردن در آوردن، سکندری دادن، (رقص تند اسکاتلندی) ریل، (برای پیچیدن نخ و فیلم و نوار و غیره) قرقره، بوبین، ماسوره (spool هم می گویند)، هر چیزی که دور قرقره پیچیده باشد، طوقه، طبلک، (دور قرقره یا ماسوره) پیچیدن، قرقره ی چوب ماهیگیری (که ریسمان دور آن پیچیده است)، (کشتی) گوفیه، ن  پیچیده بدور قرقره، مسلسل، متوالی

بررسی کلمه reel

اسم ( noun )
(1) تعریف: a cylinder, spool, or the like that usu. turns on an axis, and on which cord, wire, tape, film, or the like can be wound.
مشابه: roll

- He mounted a new reel on his fishing rod.
[ترجمه ترگمان] یک چرخ جدید از چوب ماهیگیری خود بالا گرفت
[ترجمه گوگل] او یک حلقه جدید را روی میله ماهیگیری خود نصب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the amount of material that is or can be wound on such a device.
مشابه: roll

- I have only one more reel of film.
[ترجمه ترگمان] من فقط یه فیلم دیگه از فیلم دارم
[ترجمه گوگل] من تنها یک حلقه فیلم دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reels, reeling, reeled
عبارات: reel off
(1) تعریف: to wind on, or as though on, a reel.

- It took him time to reel the fishing line because it was tangled.
[ترجمه ترگمان] وقتش بود که قلاب ماهیگیری را جمع کند، چون درهم و ...

واژه reel در جمله های نمونه

1. reel in
1- دور قرقره (یا بوبین یا ماسوره) پیچیدن 2- ماهی گرفتن

2. reel off
(به سرعت) تولید کردن،نوشتن،گرفتن (و غیره)

3. reel out
از قرقره (یا بوبین و غیره) باز کردن

4. a reel of film
یک حلقه فیلم

5. to reel a fish in
(با پیچیدن ریسمانی دور قرقره‌ی ماهیگیری) ماهی را گرفتن

6. a film reel
قرقره‌ی فیلم

7. a garden hose reel on wheels
قرقره‌ی چرخدار شلنگ باغبانی

8. (right) off the reel
(امریکا - عامیانه) بی درنگ،بدون تردید

9. Would you please rewind the thread onto the reel?
[ترجمه ترگمان]میشه لطفا نخ رو دوباره وصل کنی به حلقه؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید موضوع را بر روی حلقه بچرخانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. First, reel out the electric cable carefully.
[ترجمه ترگمان]اول تلویزیون الکتریکی را با دقت جمع کن
[ترجمه گوگل]اول، کابل برق را با دقت بخوانید
[ترجمه شما] ترجم ...

مترادف reel

حلقه (اسم)
loop , ring , segment , annulus , reel , chain , hoop , vortex , wicket , gird , girdle , hank , volute , wisp , curl , cincture , convolution , earring , gyre , eyelet , facia , fascia , ferrule , grummet , handfast , whorl
قرقره (اسم)
turn , reel , bobbin , pulley , spool , hank , hasp
ماسوره (اسم)
reel , bobbin , spool , hank , hasp
چرخک (اسم)
reel , pulley , caster , rowel , trundle , whirligig
قرقره فیلم (اسم)
reel
حلقه فیلم (اسم)
reel
نخ پیچیده بدور قرقره (اسم)
reel
پشت سر هم (اسم)
reel
چرخیدن (فعل)
roll up , turn , twirl , whirl , swing , reel , pivot , rotate , wheel , wry , twist , trundle , revolve , trill , spin , troll , slue
گیج خوردن (فعل)
reel , stagger
یله رفتن (فعل)
reel , stagger
تلو تلو خوردن (فعل)
swing , reel , oscillate , vacillate , stagger , dodder , stumble , wobble , lurch , totter , teeter

معنی عبارات مرتبط با reel به فارسی

1- دور قرقره (یا بوبین یا ماسوره) پیچیدن 2- ماهی گرفتن
شماره حلقه
(به سرعت) تولید کردن، نوشتن، گرفتن (و غیره)
از قرقره (یا بوبین و غیره) باز کردن
(دستگاه ضبط صوت) دو قرقره ای، دو نواره
انتهای حلقه
حلقه خوراننده
حلقه چند پرونده ای
(دستگاه ضبط صوت) دو قرقره ای، دو نواره
(نوعی رقص محلی ویرجینیا) ریل ویرجینیایی

معنی reel در دیکشنری تخصصی

reel
[سینما] قرقره - حلقه استاندارد فیلم - حلقه - حلقه آهنی فیلم - پرده
[کامپیوتر] قرقره ؛ حلقه
[برق و الکترونیک] قرقره ، ماسوره ، بوبین
[نساجی] ماسوره - بوبین - نخ پیچ - ابریشم کشی - باز کردن ابریشم از پیله و پیچیدن روی ماسوره - چرخ ابریشم کشی - چرخ نخ پیچی - کلاف پیچ - قرقره فلانژ دار- ماشین کلاف پیچی - نورد چله پیچی بخشی
[ریاضیات] حلقه، چرخ، پیچ، حلقه ی نوار، قرقره
[پلیمر] قرقره
[سینما] حلقه فیلم
[سینما] ظرفیت قرقره
[سینما] انتهای حلقه
[سینما] طول حلقه
[نساجی] بوبین بازکنی ( باز کردن نخ از روی بسته)
[نساجی] ماسوره پیچی - ابریشم کشی ( باز کردن ابریشم از پیله و پیچیدن روی قرقره )
[سینما] حلقه فیلم روز
[سینما] حلقه تغذیه ای
[ریاضیات] حلقه ی خوراننده، چرخه ی تغذیه کن
[کامپیوتر] حلقه نوار مغناطیسی
[سینما] فیلم گزارشی - فیلم خبری سینمایی - سبک خبری - فیلم خبری
[سینما] حلقه باز
...

معنی کلمه reel به انگلیسی

reel
• spool, cylinder around which long flexible material is wound (such as thread, film, etc.)
• roll up, wind onto a spool; sway, falter, move unsteadily
• a reel is a cylindrical object around which you wrap something such as thread or cinema film.
• the reel on a fishing rod is a round device used to control the length of the fishing line.
• if someone reels somewhere, they move there unsteadily as if they were going to fall.
• if someone or something reels from an unpleasant experience, they are deeply affected by it.
• if your brain or your mind is reeling, you are very confused because you have too much to think about.
• if you reel in a fish, you pull it towards you by turning the handle on the reel and shortening the line.
• if you reel off information, you repeat it from memory quickly and easily.
reel off
• say easily, say in one continuous utterance
reel to reel
• reel-to-reel tape is magnetic tape that goes from one reel of a tape recorder or computer to another and is not enclosed in a cassette.
off the reel
• immediately, right away, without delay
reel to reel
• reel-to-reel tape is magnetic tape that goes from one reel of a tape recorder or computer to another and is not enclosed in a cassette.

reel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Negin
نقش فرد دیگری را بازی کردن
عبدالخالق
to be confused or shocked by a situation
Mohamad daichi
حلقه فیلم
میلاد علی پور
در شوک بودن، گیج ماندن، به طوریکه انسان از عمل باز بماند
علی
درواقعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reel
کلمه : reel
املای فارسی : ریل
اشتباه تایپی : قثثم
عکس reel : در گوگل

آیا معنی reel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )