برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1563 100 1
شبکه مترجمین ایران

recrimination

/rɪˌkrɪməˈneɪʃn̩/ /rɪˌkrɪmɪˈneɪʃn̩/

معنی: اتهام متقابل، تهمت متقابل

بررسی کلمه recrimination

اسم ( noun )
• : تعریف: an accusation made in response to being accused by another, or the act of countering one accusation with another.

- The peace talks deteriorated into anger and recrimination, with each side blaming the other for having done nothing to stop the violence.
[ترجمه ترگمان] مذاکرات صلح به خشم و عصبانیت تبدیل شده‌است و هر طرف دیگری را سرزنش می‌کند که هیچ کاری برای متوقف‌کردن خشونت انجام نداده است
[ترجمه گوگل] مذاکرات صلح با خشم و تجدید نظر روبرو شد، هر طرف با یکدیگر مخالفت کردند و هیچ کاری برای توقف خشونت انجام ندادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه recrimination در جمله های نمونه

1. Instead, there was the dreary return to mutual recrimination.
[ترجمه ترگمان]در عوض، بازگشت غم انگیزی به تهمت متقابل بود
[ترجمه گوگل]در عوض، بازگشت مبهم به ادعای متقابل وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This means that runs of mutual recrimination are nipped in the bud.
[ترجمه ترگمان]این بدان معنی است که دویدن از اتهامات متقابل در نطفه خفه شده‌است
[ترجمه گوگل]این به این معنی است که ادعاهای متقابل متقابل در جوانه خراب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let's not indulge in recrimination.
[ترجمه ترگمان]اجازه نده به تهمت زدن ادامه بدیم
[ترجمه گوگل]بیایید ادعا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Was this a recrimination, or a taunt?
[ترجمه ترگمان]این تهمت و طعنه بود؟
[ترجمه گوگل]آیا این متهم بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف recrimination

اتهام متقابل (اسم)
recrimination
تهمت متقابل (اسم)
recrimination

معنی کلمه recrimination به انگلیسی

recrimination
• act of making a countercharge against an accuser
• recriminations are accusations that two people or groups make about each other.

recrimination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد یوسف زاده
شکایت کردن
انگشت اتهام دراز کردن
نالیدن از دست کسی
سرزنش کردن
فرزاد یوسف زاده
سرکوفت زدن
Abolfazl Ehsani
این کلمه اسم هست نه فعل
سرکوفت - سرزنش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی recrimination

کلمه : recrimination
املای فارسی : رکریمینتین
اشتباه تایپی : قثزقهئهدشفهخد
عکس recrimination : در گوگل

آیا معنی recrimination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )