برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

received

/rəˈsiːvd/ /rɪˈsiːvd/

معنی: رسیده، مورد قبول عامه
معانی دیگر: پذیرفته، مورد قبول، معیار، استانده، متداول

واژه received در جمله های نمونه

1. applications received as a result of our recent advertisement
تقاضانامه‌های دریافتی در اثر آگهی اخیرمان

2. creditors received ninety cents on the dollar
طلبکاران از هر دلار (بابت هر دلار) نود سنت دریافت کردند.

3. he received $10 in exchange for two hours of work
در برابر دو ساعت کار ده دلار دریافت کرد.

4. he received a full discharge
او برائت کامل حاصل کرد.

5. he received a lot of kudos for saving a drowning child
به خاطر نجات کودکی که در حال غرق شدن بود از او تجلیل زیادی به عمل آوردند.

6. he received a mere pittance of education
تحصیلات او بسیار کم بود.

7. he received a mortal blow
ضربه مهلکی بر او وارد آمد.

8. he received a sharp reprimand
مورد بازخواست شدید قرار گرفت.

9. he received an oil concession from the government of that time
او امتیاز نفت را از دولت آن زمان دریافت کرد.

10. he received an ovation as he entered the hall
هنگام ورود به تالار با استقبال گرم حضار مواجه شد.

11. he received her father's permission for his suit
برای خواستگاری از پدر دختر کسب اجازه کرد. ...

مترادف received

رسیده (صفت)
full , ripe , mellow , consummate , received , grown , headed , full-fledged
مورد قبول عامه (صفت)
received

معنی عبارات مرتبط با received به فارسی

تلفظ انگلیسی اشرافی (ویژه ی آموختگان دانشگاه های آکسفورد و کمبریج)

معنی کلمه received به انگلیسی

received
• accepted, gotten, taken in
• the received opinion or method is the one that is generally accepted as correct; a formal word.
received a blood transfusion
• receive blood from a donor
received a good education
• was educated properly, was taught well, learned a lot
received a grant
• be given a gift of money
received a license
• be given a license
received a mandate
• was given in an election a number of votes equal to a mandate, authority to make a decision; was given power of attorney
received a proposal
• was given an offer
received a rabbinical diploma
• receive authorization to work as a rabbi, received his certificate of completion for rabbinical studies
received a warm welcome
• was made to feel welcome
received a warning
• was warned
received an extension
• was given more time
received an infusion
• received a transfusion, received fluids
received an inheritance
• was given an inheritance
received an invitation
• was invited, received a request to attend
received an iv
• was given an intravenous
received bad criticism
• received bad reviews, was negatively criticized
received bonuses
• was given something extra
received compli ...

received را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hitler
مورد قبول عموم
kimia
دریافت کرده
میترا
پذیرایی کردن
hilor
پذیرفته
Zohre
دریافتی
محدثه فرومدی
جاگرفته، گنجیده
هانی
مورد توجه قرار گرفتن
Figure
I received a coronary psychotic score
I will continue to score points
I have a busy night shift
امتياز سايكوتيك كرونايي رو دريافت كردم
ادامه امتياز را اقدام خواهم كرد
شيفت شب فشرده ي دارم
Mohadeseh
They each receved a present

هرکدام از آنها هدیه دریافت کردند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی received

کلمه : received
املای فارسی : رکیود
اشتباه تایپی : قثزثهرثی
عکس received : در گوگل

آیا معنی received مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )