برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

rebelliousness


یاغی گری، تمرد

واژه rebelliousness در جمله های نمونه

1. The air is thick with rebelliousness, sarcasm and jokiness.
[ترجمه ترگمان]هوا پر از rebelliousness و طعنه و jokiness است
[ترجمه گوگل]هوا با شورش، سارکاسم و جوانی ضعیف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Underneath all the rebelliousness, of course, I never envisioned anything but a conventional Valparaiso-like future for myself.
[ترجمه ترگمان]در زیر همه سرکشی و تمرد، هیچ وقت چیزی جز یک future conventional مانند آینده برای خودم پیش‌بینی نکرده بودم
[ترجمه گوگل]مطمئنا، زیر تمام شورشی ها، من هرگز چیزی برایم پیش بینی نمی کرد، اما یک آینده ی معمول متعلق به وال پرایسو برای خودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Yet today I am intrigued that his rebelliousness was not expressed during those rare times when Papa was not in the house.
[ترجمه ترگمان]با این حال، امروز من شیفته این هستم که در آن ایام نادری که پا پا در خانه نبود، تمرد و تمرد او بیان نمی‌شد
[ترجمه گوگل]با این حال، امروز من را جذاب می کند که ظلم او در آن زمان های نادر که پاپا در خانه نبود، بیان نمی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But now they were f ...

معنی کلمه rebelliousness به انگلیسی

rebelliousness
• seditiousness, mutinousness, tendency to resist or challenge authority

rebelliousness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
سرکشی
میلاد علی پور
عصیان، طغیان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rebelliousness

کلمه : Rebelliousness
املای فارسی : ربللیوسنس
اشتباه تایپی : قثذثممهخعسدثسس
عکس Rebelliousness : در گوگل

آیا معنی rebelliousness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )