برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

rebellion

/rəˈbeljən/ /rɪˈbelɪən/

معنی: عناد، سرکشی، تمرد، طغیان، شورش، عصیان
معانی دیگر: یاغیگری

بررسی کلمه rebellion

اسم ( noun )
(1) تعریف: an uprising or armed resistance against established authority or a government.
مترادف: insurgence, insurrection, revolt, uprising
متضاد: obedience
مشابه: mutiny

(2) تعریف: resistant defiance against what is conventional or restrictive.
مشابه: revolt

واژه rebellion در جمله های نمونه

1. rebellion gradually faded out and once again peace returned
شورش کم‌کم از میان رفت و دوباره آرامش برقرار شد.

2. the rebellion of the chinese people against the tyrannical government
شورش مردم چین بر علیه دولت ستمگر

3. the rebellion was stamped on by the army
ارتش شورش را سرکوب کرد.

4. tyranny begets rebellion
ظلم باعث شورش می‌شود.

5. discontent mushroomed into rebellion
ناخرسندی به سرعت به شورش تبدیل شد

6. the soul of rebellion
عامل اصلی شورش

7. to quash a rebellion
شورشی را سرکوب کردن

8. to quench a rebellion
شورش را سرکوب کردن

9. to squash a rebellion
شورش را در هم کوبیدن

10. to stifle a rebellion
شورش را سرکوب کردن

11. he instigated others to rebellion
او دیگران را تحریک به شورش کرد.

12. the land rose in rebellion
مردم به شورش برخاستند.

13. they talked the country into rebellion
...

مترادف rebellion

عناد (اسم)
malice , animus , obstinacy , rebellion , contumacy
سرکشی (اسم)
disobedience , obstinacy , rebellion , contumacy , inspection , mutiny , insubordination , recalcitrance , recalcitrancy , indiscipline
تمرد (اسم)
rebellion , contumacy , insurgency , insurgence , recalcitrance , recalcitrancy
طغیان (اسم)
outbreak , riot , sedition , rebellion , outburst , insurgency , insurgence , insurrection , revolt , overflow , uprising , high water , rage of the sea , rout
شورش (اسم)
uproar , riot , revolution , mutation , sedition , worry , rebellion , insurgency , insurgence , insurrection , revolt , uprising
عصیان (اسم)
rebellion , transgression , sin , mutiny

معنی کلمه rebellion به انگلیسی

rebellion
• revolt, uprising, mutiny; revolution, insurrection
• a rebellion is a violent, organized action by a large group of people who are trying to change their country's political system.
• opposition to the leaders of an organization by members of the organization itself can also be referred to as a rebellion.
bar kochba rebellion
• jewish rebellion against the romans led by bar kochba in the 2nd century
boxer rebellion
• rebelling by a faction of the chinese people against western presence in china in 1900
dorr's rebellion
• 1842 action lead by thomas w. dorr in response to the state of rhode island's failure to reform its constitution and enact a bill of rights (u.s. history)
incitement to rebellion
• something which encourages rebellion
instigate a rebellion
• stirred up a rebellion
mau mau rebellion
• (1953-1956) kenyan rebellion against british colonialism (led by the secret organization known as "mau mau")
mini rebellion
• small mutiny, small rebellion, small revolution
suppress a rebellion
• crush a revolt
whiskey rebellion
• uprising in 1794 by farmers in western pennsylvania to protest the federal excise tax on liquor that was established in 1791 (u.s. history)

rebellion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
شور و شوق فراوان
جواد علی اکبروند
محاربه
علی قطبی
جنبش اجتماعی
سپه سالار
شورش
Sunflower
مخالفت ‌- نافرمانی - سر پیچی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rebellion

کلمه : rebellion
املای فارسی : ربللین
اشتباه تایپی : قثذثممهخد
عکس rebellion : در گوگل

آیا معنی rebellion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )