برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1452 100 1

reality principle


(روانکاوی) اصل واقعیت، پروز هست بینی

واژه reality principle در جمله های نمونه

1. The reality principle does not dethrone the pleasure principle, but rather safeguards it.
[ترجمه ترگمان]اصل واقعیت این اصل لذت را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به جای آن که از آن محافظت کند
[ترجمه گوگل]اصل واقعیت، اصل رضایت را خنثی نمی کند، بلکه آن را حفظ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ego acts upon the "reality principle", and it is the task of the ego to keep a balance between those opposing forces and maintain the individual healthy human being.
[ترجمه ترگمان]ضمیر بر اصل \"اصل واقعیت\" عمل می‌کند، و وظیفه نفس حفظ تعادل بین آن نیروهای مخالف و حفظ سلامت فردی سالم است
[ترجمه گوگل]نفس بر اصل 'واقعیت' عمل می کند، وظیفه نفس است تا توازن میان نیروهای متضاد و حفظ فرد انسان سالم را حفظ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Freud relates this as the reality principle.
[ترجمه ترگمان]فروید این را اصل واقعیت می‌داند
[ترجمه گوگل]فروید این را به عنوان اصل واقعیت ارتباط می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This powerful formula can surely represent the reality principle of the universe. ...

reality principle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکو
اصل واقعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reality principle
کلمه : reality principle
املای فارسی : رئالیتی پرینکیپل
اشتباه تایپی : قثشمهفغ حقهدزهحمث
عکس reality principle : در گوگل

آیا معنی reality principle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران